Jeremiah 38:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּה֮ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֒the LORDNoun
3427 [e]hay-yō-šêḇהַיֹּשֵׁב֙he who remainsVerb
5892 [e]bā-‘îrבָּעִ֣ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתin thisPro
4191 [e]yā-mūṯיָמ֕וּתshall dieVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֖רֶבby the swordNoun
7458 [e]bā-rā-‘āḇבָּרָעָ֣בby the famineNoun
1698 [e]ū-ḇad-dā-ḇer;וּבַדָּ֑בֶרbut by the pestilenceNoun
3318 [e]wə-hay-yō-ṣêוְהַיֹּצֵ֤אhe who goes forthVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3778 [e]hak-kaś-dîmהַכַּשְׂדִּים֙the ChaldeansNoun
  [yiḥ-yeh[יִחְיֶה -  
  ḵ]כ] -  
2421 [e](wə-ḥā-yāh,(וְחָיָ֔הshall liveVerb
  q)ק) -  
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāh-וְהָיְתָה־for he shall haveVerb
  lōwלּ֥וֹtoPrep
5315 [e]nap̄-šōwנַפְשׁ֛וֹhis lifeNoun
7998 [e]lə-šā-lālלְשָׁלָ֖לfor a preyNoun
2421 [e]wā-ḥāy.וָחָֽי׃and shall liveVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 38:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּה֮ אָמַ֣ר יְהוָה֒ הַיֹּשֵׁב֙ בָּעִ֣יר הַזֹּ֔את יָמ֕וּת בַּחֶ֖רֶב בָּרָעָ֣ב וּבַדָּ֑בֶר וְהַיֹּצֵ֤א אֶל־הַכַּשְׂדִּים֙ [יִחְיֶה כ] (וְחָיָ֔ה ק) וְהָיְתָה־לֹּ֥ו נַפְשֹׁ֛ו לְשָׁלָ֖ל וָחָֽי׃ ס

ירמיה 38:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה אמר יהוה הישב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיצא אל־הכשדים [יחיה כ] (וחיה ק) והיתה־לו נפשו לשלל וחי׃ ס

Links
Jeremiah 38:2Jeremiah 38:2 Text AnalysisJeremiah 38:2 InterlinearJeremiah 38:2 MultilingualJeremiah 38:2 TSKJeremiah 38:2 Cross ReferencesJeremiah 38:2 Bible HubJeremiah 38:2 Biblia ParalelaJeremiah 38:2 Chinese BibleJeremiah 38:2 French BibleJeremiah 38:2 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 38:1
Top of Page
Top of Page