Jeremiah 36:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַיִּשְׁלְח֨וּand sentVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
8269 [e]haś-śā-rîmהַשָּׂרִ֜יםthe princesNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1263 [e]bā-rūḵ,בָּר֗וּךְBaruchNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3065 [e]yə-hū-ḏîיְהוּדִ֡יJehudiNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5418 [e]nə-ṯan-yā-hūנְ֠תַנְיָהוּof NethaniahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8018 [e]še-lem-yā-hūשֶׁלֶמְיָ֣הוּof ShelemiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3570 [e]kū-šîכּוּשִׁי֮of CushiNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
4039 [e]ham-mə-ḡil-lāh,הַמְּגִלָּ֗הthe rollNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhereinPrt
7121 [e]qā-rā-ṯāקָרָ֤אתָyou have readVerb
  bāhבָּהּ֙inPrep
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֣יthe earsNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םof the peopleNoun
3947 [e]qā-ḥen-nāhקָחֶ֥נָּהTakeVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏə-ḵāבְיָדְךָ֖in your handNoun
1980 [e]wā-lêḵ;וָלֵ֑ךְand comeVerb
3947 [e]way-yiq-qaḥוַ֠יִּקַּחand tookVerb
1263 [e]bā-rūḵבָּר֨וּךְSo BaruchNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5374 [e]nê-rî-yā-hūנֵרִיָּ֤הוּof NeriahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4039 [e]ham-mə-ḡil-lāhהַמְּגִלָּה֙the rollNoun
3027 [e]bə-yā-ḏōw,בְּיָד֔וֹin his handNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֖אand cameVerb
413 [e]’ă-lê-hem.אֲלֵיהֶֽם׃untoPrep
Hebrew Texts
ירמיה 36:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלְח֨וּ כָל־הַשָּׂרִ֜ים אֶל־בָּר֗וּךְ אֶת־יְהוּדִ֡י בֶּן־נְ֠תַנְיָהוּ בֶּן־שֶׁלֶמְיָ֣הוּ בֶן־כּוּשִׁי֮ לֵאמֹר֒ הַמְּגִלָּ֗ה אֲשֶׁ֨ר קָרָ֤אתָ בָּהּ֙ בְּאָזְנֵ֣י הָעָ֔ם קָחֶ֥נָּה בְיָדְךָ֖ וָלֵ֑ךְ וַ֠יִּקַּח בָּר֨וּךְ בֶּן־נֵרִיָּ֤הוּ אֶת־הַמְּגִלָּה֙ בְּיָדֹ֔ו וַיָּבֹ֖א אֲלֵיהֶֽם׃

ירמיה 36:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו כל־השרים אל־ברוך את־יהודי בן־נתניהו בן־שלמיהו בן־כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן־נריהו את־המגלה בידו ויבא אליהם׃

Links
Jeremiah 36:14Jeremiah 36:14 Text AnalysisJeremiah 36:14 InterlinearJeremiah 36:14 MultilingualJeremiah 36:14 TSKJeremiah 36:14 Cross ReferencesJeremiah 36:14 Bible HubJeremiah 36:14 Biblia ParalelaJeremiah 36:14 Chinese BibleJeremiah 36:14 French BibleJeremiah 36:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:13
Top of Page
Top of Page