Jeremiah 35:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]hū-qamהוּקַ֡םare performedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יThe wordsNoun
3082 [e]yə-hō-w-nā-ḏāḇיְהוֹנָדָ֣בof JonadabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7394 [e]rê-ḵāḇרֵ֠כָבof RechabNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֨הhe commandedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bā-nāwבָּנָ֜יוhis sonsNoun
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֣יnotSubst
8354 [e]šə-ṯō-wṯ-שְׁתֽוֹת־do to drinkVerb
3196 [e]ya-yin,יַ֗יִןwineNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand noneAdv
8354 [e]šā-ṯūשָׁתוּ֙they drinkVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־for toPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
3588 [e]כִּ֣יforConj
8085 [e]šā-mə-‘ū,שָֽׁמְע֔וּobeyVerb
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
4687 [e]miṣ-waṯמִצְוַ֣תcommandNoun
1 [e]’ă-ḇî-hem;אֲבִיהֶ֑םof their fatherNoun
595 [e]wə-’ā-nō-ḵîוְאָ֨נֹכִ֜יnotwithstanding IPro
1696 [e]dib-bar-tîדִּבַּ֤רְתִּיhave spokenVerb
413 [e]’ă-lê-ḵemאֲלֵיכֶם֙unto youPrep
7925 [e]haš-kêmהַשְׁכֵּ֣םswelling earlyVerb
1696 [e]wə-ḏab-bêr,וְדַבֵּ֔רand speakingVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
8085 [e]šə-ma‘-temשְׁמַעְתֶּ֖םdo you listenedVerb
413 [e]’ê-lāy.אֵלָֽי׃untoPrep
Hebrew Texts
ירמיה 35:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הוּקַ֡ם אֶת־דִּבְרֵ֣י יְהֹונָדָ֣ב בֶּן־רֵ֠כָב אֲשֶׁר־צִוָּ֨ה אֶת־בָּנָ֜יו לְבִלְתִּ֣י שְׁתֹֽות־יַ֗יִן וְלֹ֤א שָׁתוּ֙ עַד־הַיֹּ֣ום הַזֶּ֔ה כִּ֣י שָֽׁמְע֔וּ אֵ֖ת מִצְוַ֣ת אֲבִיהֶ֑ם וְאָ֨נֹכִ֜י דִּבַּ֤רְתִּי אֲלֵיכֶם֙ הַשְׁכֵּ֣ם וְדַבֵּ֔ר וְלֹ֥א שְׁמַעְתֶּ֖ם אֵלָֽי׃

ירמיה 35:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הוקם את־דברי יהונדב בן־רכב אשר־צוה את־בניו לבלתי שתות־יין ולא שתו עד־היום הזה כי שמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השכם ודבר ולא שמעתם אלי׃

Links
Jeremiah 35:14Jeremiah 35:14 Text AnalysisJeremiah 35:14 InterlinearJeremiah 35:14 MultilingualJeremiah 35:14 TSKJeremiah 35:14 Cross ReferencesJeremiah 35:14 Bible HubJeremiah 35:14 Biblia ParalelaJeremiah 35:14 Chinese BibleJeremiah 35:14 French BibleJeremiah 35:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 35:13
Top of Page
Top of Page