Jeremiah 31:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָאוּ֮Therefore they shall comeVerb
7442 [e]wə-rin-nə-nūוְרִנְּנ֣וּand singVerb
4791 [e]ḇim-rō-wm-בִמְרוֹם־on the heightNoun
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּוֹן֒of ZionNoun
5102 [e]wə-nā-hă-rūוְנָהֲר֞וּand shall flow togetherVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2898 [e]ṭūḇט֣וּבthe goodnessNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1715 [e]dā-ḡānדָּגָן֙wheatNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
8492 [e]tî-rōšתִּירֹ֣שׁwineNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
3323 [e]yiṣ-hār,יִצְהָ֔רoilNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the youngNoun
6629 [e]ṣōnצֹ֖אןof the flockNoun
1241 [e]ū-ḇā-qār;וּבָקָ֑רand of the herdNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הand shall beVerb
5315 [e]nap̄-šāmנַפְשָׁם֙their soulNoun
1588 [e]kə-ḡanכְּגַ֣ןgardenNoun
7302 [e]rā-weh,רָוֶ֔הas a wateredAdj
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
3254 [e]yō-w-sî-p̄ūיוֹסִ֥יפוּdo any moreVerb
1669 [e]lə-ḏa-’ă-ḇāhלְדַאֲבָ֖הsorrowVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃againSubst
Hebrew Texts
ירמיה 31:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָאוּ֮ וְרִנְּנ֣וּ בִמְרֹום־צִיֹּון֒ וְנָהֲר֞וּ אֶל־ט֣וּב יְהוָ֗ה עַל־דָּגָן֙ וְעַל־תִּירֹ֣שׁ וְעַל־יִצְהָ֔ר וְעַל־בְּנֵי־צֹ֖אן וּבָקָ֑ר וְהָיְתָ֤ה נַפְשָׁם֙ כְּגַ֣ן רָוֶ֔ה וְלֹא־יֹוסִ֥יפוּ לְדַאֲבָ֖ה עֹֽוד׃

ירמיה 31:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאו ורננו במרום־ציון ונהרו אל־טוב יהוה על־דגן ועל־תירש ועל־יצהר ועל־בני־צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא־יוסיפו לדאבה עוד׃

Links
Jeremiah 31:12Jeremiah 31:12 Text AnalysisJeremiah 31:12 InterlinearJeremiah 31:12 MultilingualJeremiah 31:12 TSKJeremiah 31:12 Cross ReferencesJeremiah 31:12 Bible HubJeremiah 31:12 Biblia ParalelaJeremiah 31:12 Chinese BibleJeremiah 31:12 French BibleJeremiah 31:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 31:11
Top of Page
Top of Page