Jeremiah 18:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]tiš-šā-ma‘תִּשָּׁמַ֤עbe heardVerb
2201 [e]zə-‘ā-qāhזְעָקָה֙Let a cryNoun
1004 [e]mib-bāt-tê-hem,מִבָּ֣תֵּיהֶ֔םfrom their housesNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־WhenConj
935 [e]ṯā-ḇîתָבִ֧יאyou shall bringVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֛םonPrep
1416 [e]gə-ḏūḏגְּד֖וּדa troopNoun
6597 [e]piṯ-’ōm;פִּתְאֹ֑םsuddenlySubst
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3738 [e]ḵā-rūכָר֤וּFor they have dugVerb
  [šî-ḥāh[שִׁיחָה -  
  ḵ]כ] -  
7882 [e](šū-ḥāh(שׁוּחָה֙pitNoun
  q)ק) -  
3920 [e]lə-lā-ḵə-ḏê-nî,לְלָכְדֵ֔נִיto captureVerb
6341 [e]ū-p̄a-ḥîmוּפַחִ֖יםand snares meNoun
2934 [e]ṭā-mə-nūטָמְנ֥וּand hidVerb
7272 [e]lə-raḡ-lāy.לְרַגְלָֽי׃for my feetNoun
Hebrew Texts
ירמיה 18:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּשָּׁמַ֤ע זְעָקָה֙ מִבָּ֣תֵּיהֶ֔ם כִּֽי־תָבִ֧יא עֲלֵיהֶ֛ם גְּד֖וּד פִּתְאֹ֑ם כִּֽי־כָר֤וּ [שִׁיחָה כ] (שׁוּחָה֙ ק) לְלָכְדֵ֔נִי וּפַחִ֖ים טָמְנ֥וּ לְרַגְלָֽי׃

ירמיה 18:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תשמע זעקה מבתיהם כי־תביא עליהם גדוד פתאם כי־כרו [שיחה כ] (שוחה ק) ללכדני ופחים טמנו לרגלי׃

Links
Jeremiah 18:22Jeremiah 18:22 Text AnalysisJeremiah 18:22 InterlinearJeremiah 18:22 MultilingualJeremiah 18:22 TSKJeremiah 18:22 Cross ReferencesJeremiah 18:22 Bible HubJeremiah 18:22 Biblia ParalelaJeremiah 18:22 Chinese BibleJeremiah 18:22 French BibleJeremiah 18:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 18:21
Top of Page
Top of Page