Jeremiah 14:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָ֣םAnd the peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־to whomPrt
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהtheyPro
5012 [e]nib-bə-’îmנִבְּאִ֣יםprophesyVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֡םthemPro
1961 [e]yih-yūיִֽהְי֣וּshall beVerb
7993 [e]muš-lā-ḵîmמֻשְׁלָכִים֩cast outVerb
2351 [e]bə-ḥu-ṣō-wṯבְּחֻצ֨וֹתin the streetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣י ׀becauseNoun
7458 [e]hā-rā-‘āḇהָרָעָ֣בof the famineNoun
2719 [e]wə-ha-ḥe-reḇ,וְהַחֶ֗רֶבand the swordNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֤יןand they shall have nonePrt
6912 [e]mə-qab-bêrמְקַבֵּר֙to buryVerb
1992 [e]lā-hêm-māh,לָהֵ֔מָּהthemPro
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהlikePro
802 [e]nə-šê-hem,נְשֵׁיהֶ֔םtheir wivesNoun
1121 [e]ū-ḇə-nê-hemוּבְנֵיהֶ֖םnor their sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯê-hem;וּבְנֹֽתֵיהֶ֑םnor their daughersNoun
8210 [e]wə-šā-p̄aḵ-tîוְשָׁפַכְתִּ֥יfor I will pourVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םonPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7451 [e]rā-‘ā-ṯām.רָעָתָֽם׃their wickednessAdj
Hebrew Texts
ירמיה 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָעָ֣ם אֲשֶׁר־הֵ֣מָּה נִבְּאִ֣ים לָהֶ֡ם יִֽהְי֣וּ מֻשְׁלָכִים֩ בְּחֻצֹ֨ות יְרוּשָׁלִַ֜ם מִפְּנֵ֣י ׀ הָרָעָ֣ב וְהַחֶ֗רֶב וְאֵ֤ין מְקַבֵּר֙ לָהֵ֔מָּה הֵ֣מָּה נְשֵׁיהֶ֔ם וּבְנֵיהֶ֖ם וּבְנֹֽתֵיהֶ֑ם וְשָׁפַכְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם אֶת־רָעָתָֽם׃

ירמיה 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעם אשר־המה נבאים להם יהיו משלכים בחצות ירושלם מפני ׀ הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את־רעתם׃

Links
Jeremiah 14:16Jeremiah 14:16 Text AnalysisJeremiah 14:16 InterlinearJeremiah 14:16 MultilingualJeremiah 14:16 TSKJeremiah 14:16 Cross ReferencesJeremiah 14:16 Bible HubJeremiah 14:16 Biblia ParalelaJeremiah 14:16 Chinese BibleJeremiah 14:16 French BibleJeremiah 14:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 14:15
Top of Page
Top of Page