Jeremiah 1:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣י ׀ForConj
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֣יbeholdAdv
7121 [e]qō-rê,קֹרֵ֗אI will callVerb
3605 [e]lə-ḵālלְכָֽל־allNoun
4940 [e]miš-pə-ḥō-wṯמִשְׁפְּח֛וֹתthe familiesNoun
4467 [e]mam-lə-ḵō-wṯמַמְלְכ֥וֹתof the kingdomsNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-w-nāhצָפ֖וֹנָהof the northNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֡אוּand they shall comeVerb
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְֽנָתְנוּ֩and they shall setVerb
376 [e]’îšאִ֨ישׁevery oneNoun
3678 [e]kis-’ōwכִּסְא֜וֹhis throneNoun
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֣תַח ׀at the enteringNoun
8179 [e]ša-‘ă-rêשַׁעֲרֵ֣יof the gatesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֗םof JerusalemNoun
5921 [e]wə-‘alוְעַ֤לand againstPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2346 [e]ḥō-w-mō-ṯe-hāחוֹמֹתֶ֙יהָ֙the wallsNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ,סָבִ֔יבthereof aroundSubst
5921 [e]wə-‘alוְעַ֖לand againstPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֥יthe citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
ירמיה 1:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י ׀ הִנְנִ֣י קֹרֵ֗א לְכָֽל־מִשְׁפְּחֹ֛ות מַמְלְכֹ֥ות צָפֹ֖ונָה נְאֻם־יְהוָ֑ה וּבָ֡אוּ וְֽנָתְנוּ֩ אִ֨ישׁ כִּסְאֹ֜ו פֶּ֣תַח ׀ שַׁעֲרֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם וְעַ֤ל כָּל־חֹומֹתֶ֙יהָ֙ סָבִ֔יב וְעַ֖ל כָּל־עָרֵ֥י יְהוּדָֽה׃

ירמיה 1:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ׀ הנני קרא לכל־משפחות ממלכות צפונה נאם־יהוה ובאו ונתנו איש כסאו פתח ׀ שערי ירושלם ועל כל־חומתיה סביב ועל כל־ערי יהודה׃

Links
Jeremiah 1:15Jeremiah 1:15 Text AnalysisJeremiah 1:15 InterlinearJeremiah 1:15 MultilingualJeremiah 1:15 TSKJeremiah 1:15 Cross ReferencesJeremiah 1:15 Bible HubJeremiah 1:15 Biblia ParalelaJeremiah 1:15 Chinese BibleJeremiah 1:15 French BibleJeremiah 1:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 1:14
Top of Page
Top of Page