Isaiah 66:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]wə-śam-tîוְשַׂמְתִּ֨יAnd I will setVerb
  ḇā-hemבָהֶ֜םinPrep
226 [e]’ō-wṯ,א֗וֹתa signNoun
7971 [e]wə-šil-laḥ-tîוְשִׁלַּחְתִּ֣יand I will sendVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֣ם ׀likePro
6412 [e]pə-lê-ṭîmפְּ֠לֵיטִיםthose who escapeNoun
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֞םthe nationsNoun
8659 [e]tar-šîšתַּרְשִׁ֨ישׁ[to] TarshishNoun
6322 [e]pūlפּ֥וּלPulNoun
3865 [e]wə-lūḏוְל֛וּדthat LudNoun
4900 [e]mō-šə-ḵêמֹ֥שְׁכֵיdrawVerb
7198 [e]qe-šeṯקֶ֖שֶׁתthe bowNoun
8422 [e]tu-ḇalתֻּבַ֣ל[to] TubalNoun
3120 [e]wə-yā-wān;וְיָוָ֑ןand JavanNoun
339 [e]hā-’î-yîmהָאִיִּ֣ים[to] the islesNoun
7350 [e]hā-rə-ḥō-qîm,הָרְחֹקִ֗יםafar offAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֤וּdo heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8088 [e]šim-‘îשִׁמְעִי֙my fameNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neitherAdv
7200 [e]rā-’ūרָא֣וּhave seenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3519 [e]kə-ḇō-w-ḏî,כְּבוֹדִ֔יmy gloryNoun
5046 [e]wə-hig-gî-ḏūוְהִגִּ֥ידוּand they shall declareVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3519 [e]kə-ḇō-w-ḏîכְּבוֹדִ֖יmy gloryNoun
1471 [e]bag-gō-w-yim.בַּגּוֹיִֽם׃among the nationsNoun
Hebrew Texts
ישעה 66:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׂמְתִּ֨י בָהֶ֜ם אֹ֗ות וְשִׁלַּחְתִּ֣י מֵהֶ֣ם ׀ פְּ֠לֵיטִים אֶֽל־הַגֹּויִ֞ם תַּרְשִׁ֨ישׁ פּ֥וּל וְל֛וּד מֹ֥שְׁכֵי קֶ֖שֶׁת תֻּבַ֣ל וְיָוָ֑ן הָאִיִּ֣ים הָרְחֹקִ֗ים אֲשֶׁ֨ר לֹא־שָׁמְע֤וּ אֶת־שִׁמְעִי֙ וְלֹא־רָא֣וּ אֶת־כְּבֹודִ֔י וְהִגִּ֥ידוּ אֶת־כְּבֹודִ֖י בַּגֹּויִֽם׃

ישעה 66:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמתי בהם אות ושלחתי מהם ׀ פליטים אל־הגוים תרשיש פול ולוד משכי קשת תבל ויון האיים הרחקים אשר לא־שמעו את־שמעי ולא־ראו את־כבודי והגידו את־כבודי בגוים׃

Links
Isaiah 66:19Isaiah 66:19 Text AnalysisIsaiah 66:19 InterlinearIsaiah 66:19 MultilingualIsaiah 66:19 TSKIsaiah 66:19 Cross ReferencesIsaiah 66:19 Bible HubIsaiah 66:19 Biblia ParalelaIsaiah 66:19 Chinese BibleIsaiah 66:19 French BibleIsaiah 66:19 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:18
Top of Page
Top of Page