Isaiah 61:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יforConj
776 [e]ḵā-’ā-reṣכָאָ֙רֶץ֙as the earthNoun
3318 [e]tō-w-ṣîתּוֹצִ֣יאbrings forth herVerb
6780 [e]ṣim-ḥāh,צִמְחָ֔הּbudNoun
1593 [e]ū-ḵə-ḡan-nāhוּכְגַנָּ֖הand as the gardenNoun
2221 [e]zê-rū-‘e-hāזֵרוּעֶ֣יהָcauses the things that are sownNoun
6779 [e]ṯaṣ-mî-aḥ;תַצְמִ֑יחַin it to spring forthVerb
3651 [e]kênכֵּ֣ן ׀soAdj
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יthe LordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוִ֗הGODNoun
6779 [e]yaṣ-mî-aḥיַצְמִ֤יחַwill to spring forthVerb
6666 [e]ṣə-ḏā-qāhצְדָקָה֙cause righteousnessNoun
8416 [e]ū-ṯə-hil-lāh,וּתְהִלָּ֔הand praiseNoun
5048 [e]ne-ḡeḏנֶ֖גֶדbeforeSubst
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim.הַגּוֹיִֽם׃the nationsNoun
Hebrew Texts
ישעה 61:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י כָאָ֙רֶץ֙ תֹּוצִ֣יא צִמְחָ֔הּ וּכְגַנָּ֖ה זֵרוּעֶ֣יהָ תַצְמִ֑יחַ כֵּ֣ן ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה יַצְמִ֤יחַ צְדָקָה֙ וּתְהִלָּ֔ה נֶ֖גֶד כָּל־הַגֹּויִֽם׃

ישעה 61:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן ׀ אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל־הגוים׃

Links
Isaiah 61:11Isaiah 61:11 Text AnalysisIsaiah 61:11 InterlinearIsaiah 61:11 MultilingualIsaiah 61:11 TSKIsaiah 61:11 Cross ReferencesIsaiah 61:11 Bible HubIsaiah 61:11 Biblia ParalelaIsaiah 61:11 Chinese BibleIsaiah 61:11 French BibleIsaiah 61:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 61:10
Top of Page
Top of Page