Isaiah 5:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙nowAdv
3045 [e]’ō-w-ḏî-‘āh-אוֹדִֽיעָה־now go to I will tellVerb
4994 [e]נָּ֣אI beseech theeInj
853 [e]’eṯ-ḵem,אֶתְכֶ֔םyouAcc
853 [e]’êṯאֵ֛ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whatPrt
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
6213 [e]‘ō-śehעֹשֶׂ֖הwill doVerb
3754 [e]lə-ḵar-mî;לְכַרְמִ֑יto My vineyardNoun
5493 [e]hā-sêrהָסֵ֤רI will take awayVerb
4881 [e]mə-śū-kā-ṯōwמְשׂוּכָּתוֹ֙the hedgeNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣הand it shall beVerb
1197 [e]lə-ḇā-‘êr,לְבָעֵ֔רeaten upVerb
6555 [e]pā-rōṣפָּרֹ֥ץbreak downVerb
1447 [e]gə-ḏê-rōwגְּדֵר֖וֹthe wallNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הand it shall beVerb
4823 [e]lə-mir-mās.לְמִרְמָֽס׃trodden downNoun
Hebrew Texts
ישעה 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּה֙ אֹודִֽיעָה־נָּ֣א אֶתְכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־אֲנִ֥י עֹשֶׂ֖ה לְכַרְמִ֑י הָסֵ֤ר מְשׂוּכָּתֹו֙ וְהָיָ֣ה לְבָעֵ֔ר פָּרֹ֥ץ גְּדֵרֹ֖ו וְהָיָ֥ה לְמִרְמָֽס׃

ישעה 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה אודיעה־נא אתכם את אשר־אני עשה לכרמי הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃

Links
Isaiah 5:5Isaiah 5:5 Text AnalysisIsaiah 5:5 InterlinearIsaiah 5:5 MultilingualIsaiah 5:5 TSKIsaiah 5:5 Cross ReferencesIsaiah 5:5 Bible HubIsaiah 5:5 Biblia ParalelaIsaiah 5:5 Chinese BibleIsaiah 5:5 French BibleIsaiah 5:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 5:4
Top of Page
Top of Page