Isaiah 43:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]’ō-marאֹמַ֤רI will sayVerb
6828 [e]laṣ-ṣā-p̄ō-wnלַצָּפוֹן֙to the northNoun
5414 [e]tê-nî,תֵּ֔נִיGive upVerb
8486 [e]ū-lə-ṯê-mānוּלְתֵימָ֖ןand to the southNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3607 [e]tiḵ-lā-’î;תִּכְלָ֑אִיdo holdVerb
935 [e]hā-ḇî-’îהָבִ֤יאִיbringVerb
1121 [e]ḇā-nayבָנַי֙my sonsNoun
7350 [e]mê-rā-ḥō-wq,מֵרָח֔וֹקfrom afarAdj
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯayוּבְנוֹתַ֖יand my daughersNoun
7097 [e]miq-ṣêhמִקְצֵ֥הfrom the endsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ישעה 43:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹמַ֤ר לַצָּפֹון֙ תֵּ֔נִי וּלְתֵימָ֖ן אַל־תִּכְלָ֑אִי הָבִ֤יאִי בָנַי֙ מֵרָחֹ֔וק וּבְנֹותַ֖י מִקְצֵ֥ה הָאָֽרֶץ׃

ישעה 43:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמר לצפון תני ולתימן אל־תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃

Links
Isaiah 43:6Isaiah 43:6 Text AnalysisIsaiah 43:6 InterlinearIsaiah 43:6 MultilingualIsaiah 43:6 TSKIsaiah 43:6 Cross ReferencesIsaiah 43:6 Bible HubIsaiah 43:6 Biblia ParalelaIsaiah 43:6 Chinese BibleIsaiah 43:6 French BibleIsaiah 43:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 43:5
Top of Page
Top of Page