Isaiah 36:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַֽל־notAdv
8085 [e]tiš-mə-‘ūתִּשְׁמְע֖וּdo ListenVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hū;חִזְקִיָּ֑הוּHezekiahNoun
  sס -  
3588 [e]כִּי֩forConj
3541 [e]ḵōhכֹ֨הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֜רsaysVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֗וּרof AssyriaNoun
6213 [e]‘ă-śū-עֲשֽׂוּ־MakeVerb
854 [e]’it-tîאִתִּ֤יwithPrep
1293 [e]ḇə-rā-ḵāhבְרָכָה֙[by] me a presentNoun
3318 [e]ū-ṣə-’ūוּצְא֣וּand come outVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יuntoPrep
398 [e]wə-’iḵ-lūוְאִכְל֤וּand eat youVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־every oneNoun
1612 [e]gap̄-nōwגַּפְנוֹ֙of his vineNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֣ישׁand every oneNoun
8384 [e]tə-’ê-nā-ṯōw,תְּאֵנָת֔וֹof his fig treeNoun
8354 [e]ū-šə-ṯūוּשְׁת֖וּand drink youVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery oneNoun
4325 [e]mê-מֵי־of the watersNoun
953 [e]ḇō-w-rōw.בוֹרֽוֹ׃of his own cisternNoun
Hebrew Texts
ישעה 36:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַֽל־תִּשְׁמְע֖וּ אֶל־חִזְקִיָּ֑הוּ ס כִּי֩ כֹ֨ה אָמַ֜ר הַמֶּ֣לֶךְ אַשּׁ֗וּר עֲשֽׂוּ־אִתִּ֤י בְרָכָה֙ וּצְא֣וּ אֵלַ֔י וְאִכְל֤וּ אִישׁ־גַּפְנֹו֙ וְאִ֣ישׁ תְּאֵנָתֹ֔ו וּשְׁת֖וּ אִ֥ישׁ מֵי־בֹורֹֽו׃

ישעה 36:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תשמעו אל־חזקיהו ס כי כה אמר המלך אשור עשו־אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש־גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי־בורו׃

Links
Isaiah 36:16Isaiah 36:16 Text AnalysisIsaiah 36:16 InterlinearIsaiah 36:16 MultilingualIsaiah 36:16 TSKIsaiah 36:16 Cross ReferencesIsaiah 36:16 Bible HubIsaiah 36:16 Biblia ParalelaIsaiah 36:16 Chinese BibleIsaiah 36:16 French BibleIsaiah 36:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 36:15
Top of Page
Top of Page