Isaiah 33:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5203 [e]niṭ-ṭə-šūנִטְּשׁ֖וּare loosedVerb
2256 [e]ḥă-ḇā-lā-yiḵ;חֲבָלָ֑יִךְyour tacklingsNoun
1077 [e]bal-בַּל־notAdv
2388 [e]yə-ḥaz-zə-qūיְחַזְּק֤וּdo strengthenVerb
3651 [e]ḵên-כֵן־of itsAdj
8650 [e]tā-rə-nāmתָּרְנָם֙their mastNoun
1077 [e]bal-בַּל־notAdv
6566 [e]pā-rə-śūפָּ֣רְשׂוּdo spreadVerb
5251 [e]nês,נֵ֔סthe sailNoun
227 [e]’āzאָ֣זThenAdv
2505 [e]ḥul-laqחֻלַּ֤קdividedVerb
5706 [e]‘aḏ-עַֽד־is the preyNoun
7998 [e]šā-lālשָׁלָל֙spoilNoun
4766 [e]mar-beh,מַרְבֶּ֔הof an abundantNoun
6455 [e]pis-ḥîmפִּסְחִ֖יםlameAdj
962 [e]bā-zə-zūבָּ֥זְזוּtakeVerb
957 [e]ḇaz.בַֽז׃the preyNoun
Hebrew Texts
ישעה 33:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נִטְּשׁ֖וּ חֲבָלָ֑יִךְ בַּל־יְחַזְּק֤וּ כֵן־תָּרְנָם֙ בַּל־פָּ֣רְשׂוּ נֵ֔ס אָ֣ז חֻלַּ֤ק עַֽד־שָׁלָל֙ מַרְבֶּ֔ה פִּסְחִ֖ים בָּ֥זְזוּ בַֽז׃

ישעה 33:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נטשו חבליך בל־יחזקו כן־תרנם בל־פרשו נס אז חלק עד־שלל מרבה פסחים בזזו בז׃

Links
Isaiah 33:23Isaiah 33:23 Text AnalysisIsaiah 33:23 InterlinearIsaiah 33:23 MultilingualIsaiah 33:23 TSKIsaiah 33:23 Cross ReferencesIsaiah 33:23 Bible HubIsaiah 33:23 Biblia ParalelaIsaiah 33:23 Chinese BibleIsaiah 33:23 French BibleIsaiah 33:23 German Bible

Bible Hub
Isaiah 33:22
Top of Page
Top of Page