Isaiah 30:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-mə-rūוַתֹּ֨אמְר֥וּBut you saidVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3588 [e]ḵîכִ֛יforConj
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5483 [e]sūsס֥וּסhorsesNoun
5127 [e]nā-nūsנָנ֖וּסwe will fleeVerb
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֣ןthusAdj
5127 [e]tə-nū-sūn;תְּנוּס֑וּןshall you fleeVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
7031 [e]qalקַ֣לthe swiftAdj
7392 [e]nir-kāḇ,נִרְכָּ֔בWe will rideVerb
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֖ןthusAdj
7043 [e]yiq-qal-lūיִקַּ֥לּוּyou be swiftVerb
7291 [e]rō-ḏə-p̄ê-ḵem.רֹדְפֵיכֶֽם׃shall they who pursueVerb
Hebrew Texts
ישעה 30:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֨אמְר֥וּ לֹא־כִ֛י עַל־ס֥וּס נָנ֖וּס עַל־כֵּ֣ן תְּנוּס֑וּן וְעַל־קַ֣ל נִרְכָּ֔ב עַל־כֵּ֖ן יִקַּ֥לּוּ רֹדְפֵיכֶֽם׃

ישעה 30:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמרו לא־כי על־סוס ננוס על־כן תנוסון ועל־קל נרכב על־כן יקלו רדפיכם׃

Links
Isaiah 30:16Isaiah 30:16 Text AnalysisIsaiah 30:16 InterlinearIsaiah 30:16 MultilingualIsaiah 30:16 TSKIsaiah 30:16 Cross ReferencesIsaiah 30:16 Bible HubIsaiah 30:16 Biblia ParalelaIsaiah 30:16 Chinese BibleIsaiah 30:16 French BibleIsaiah 30:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 30:15
Top of Page
Top of Page