Isaiah 29:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הand It shall even beVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֩as whenPrt
2492 [e]ya-ḥă-lōmיַחֲלֹ֨ם[man] dreamsVerb
7457 [e]hā-rā-‘êḇהָרָעֵ֜בa hungryAdj
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
398 [e]’ō-w-ḵêl,אוֹכֵ֗לhe eatsVerb
6974 [e]wə-hê-qîṣוְהֵקִיץ֮but he wakesVerb
7386 [e]wə-rê-qāhוְרֵיקָ֣הand is emptyAdj
5315 [e]nap̄-šōwנַפְשׁוֹ֒his soulNoun
834 [e]wə-ḵa-’ă-šerוְכַאֲשֶׁ֨רor as whenPrt
2492 [e]ya-ḥă-lōmיַחֲלֹ֤םdreamsVerb
6771 [e]haṣ-ṣā-mêהַצָּמֵא֙a thirsty manAdj
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
8354 [e]šō-ṯeh,שֹׁתֶ֔הhe drinksVerb
6974 [e]wə-hê-qîṣוְהֵקִיץ֙But he wakesVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הbeholdPrt
5889 [e]‘ā-yêp̄,עָיֵ֔ף[he is] faintAdj
5315 [e]wə-nap̄-šōwוְנַפְשׁ֖וֹand his soulNoun
8264 [e]šō-w-qê-qāh;שׁוֹקֵקָ֑הhas appetiteVerb
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
1961 [e]yih-yeh,יִֽהְיֶ֗הshall beVerb
1995 [e]hă-mō-wnהֲמוֹן֙the multitudeNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֔םthe nationsNoun
6633 [e]haṣ-ṣō-ḇə-’îmהַצֹּבְאִ֖יםthat fightVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
2022 [e]harהַ֥רMountNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn.צִיּֽוֹן׃ZionNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 29:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה כַּאֲשֶׁר֩ יַחֲלֹ֨ם הָרָעֵ֜ב וְהִנֵּ֣ה אֹוכֵ֗ל וְהֵקִיץ֮ וְרֵיקָ֣ה נַפְשֹׁו֒ וְכַאֲשֶׁ֨ר יַחֲלֹ֤ם הַצָּמֵא֙ וְהִנֵּ֣ה שֹׁתֶ֔ה וְהֵקִיץ֙ וְהִנֵּ֣ה עָיֵ֔ף וְנַפְשֹׁ֖ו שֹׁוקֵקָ֑ה כֵּ֣ן יִֽהְיֶ֗ה הֲמֹון֙ כָּל־הַגֹּויִ֔ם הַצֹּבְאִ֖ים עַל־הַ֥ר צִיֹּֽון׃ ס

ישעה 29:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל־הגוים הצבאים על־הר ציון׃ ס

Links
Isaiah 29:8Isaiah 29:8 Text AnalysisIsaiah 29:8 InterlinearIsaiah 29:8 MultilingualIsaiah 29:8 TSKIsaiah 29:8 Cross ReferencesIsaiah 29:8 Bible HubIsaiah 29:8 Biblia ParalelaIsaiah 29:8 Chinese BibleIsaiah 29:8 French BibleIsaiah 29:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 29:7
Top of Page
Top of Page