Isaiah 28:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֨הand wasVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֜םlikePro
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־But the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
6673 [e]ṣawצַ֣וto them preceptNoun
6673 [e]lā-ṣāwלָצָ֞וon orderNoun
6673 [e]ṣawצַ֤וpreceptNoun
6673 [e]lā-ṣāwלָצָו֙on orderNoun
6957 [e]qawקַ֤וlineNoun
6957 [e]lā-qāwלָקָו֙on lineNoun
6957 [e]qawקַ֣וlineNoun
6957 [e]lā-qāw,לָקָ֔וon lineNoun
2191 [e]zə-‘êrזְעֵ֥ירA littleNoun
8033 [e]šāmשָׁ֖םhereAdv
2191 [e]zə-‘êrזְעֵ֣ירa littleNoun
8033 [e]šām;שָׁ֑םthereAdv
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֨עַןto the end thatSubst
1980 [e]yê-lə-ḵūיֵלְכ֜וּthey might goVerb
3782 [e]wə-ḵā-šə-lūוְכָשְׁל֤וּand fallVerb
268 [e]’ā-ḥō-wrאָחוֹר֙backwardSubst
7665 [e]wə-niš-bā-rū,וְנִשְׁבָּ֔רוּand be brokenVerb
3369 [e]wə-nō-wq-šūוְנוֹקְשׁ֖וּand snaredVerb
3920 [e]wə-nil-kā-ḏū.וְנִלְכָּֽדוּ׃and takenVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ישעה 28:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֨ה לָהֶ֜ם דְּבַר־יְהוָ֗ה צַ֣ו לָצָ֞ו צַ֤ו לָצָו֙ קַ֤ו לָקָו֙ קַ֣ו לָקָ֔ו זְעֵ֥יר שָׁ֖ם זְעֵ֣יר שָׁ֑ם לְמַ֨עַן יֵלְכ֜וּ וְכָשְׁל֤וּ אָחֹור֙ וְנִשְׁבָּ֔רוּ וְנֹוקְשׁ֖וּ וְנִלְכָּֽדוּ׃ פ

ישעה 28:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה להם דבר־יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו׃ פ

Links
Isaiah 28:13Isaiah 28:13 Text AnalysisIsaiah 28:13 InterlinearIsaiah 28:13 MultilingualIsaiah 28:13 TSKIsaiah 28:13 Cross ReferencesIsaiah 28:13 Bible HubIsaiah 28:13 Biblia ParalelaIsaiah 28:13 Chinese BibleIsaiah 28:13 French BibleIsaiah 28:13 German Bible

Bible Hub
Isaiah 28:12
Top of Page
Top of Page