Isaiah 10:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵên,לָכֵ֗ןThereforeAdj
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֤יthe LordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוִה֙GODNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
408 [e]’al-אַל־be notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָ֥אdo afraidVerb
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֛יO my peopleNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֥בthat dwellVerb
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֖וֹןin ZionNoun
804 [e]mê-’aš-šūr;מֵֽאַשּׁ֑וּרof the Assyrian youNoun
7626 [e]baš-šê-ḇeṭבַּשֵּׁ֣בֶטwith a staffNoun
5221 [e]yak-kek-kāh,יַכֶּ֔כָּהhe shall strikeVerb
4294 [e]ū-maṭ-ṭê-hūוּמַטֵּ֥הוּand his staffNoun
5375 [e]yiś-śā-יִשָּֽׂא־shall lift upVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֖יךָagainst youPrep
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֥רֶךְafter the mannerNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim.מִצְרָֽיִם׃of EgyptNoun
Hebrew Texts
ישעה 10:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֗ן כֹּֽה־אָמַ֞ר אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ צְבָאֹ֔ות אַל־תִּירָ֥א עַמִּ֛י יֹשֵׁ֥ב צִיֹּ֖ון מֵֽאַשּׁ֑וּר בַּשֵּׁ֣בֶט יַכֶּ֔כָּה וּמַטֵּ֥הוּ יִשָּֽׂא־עָלֶ֖יךָ בְּדֶ֥רֶךְ מִצְרָֽיִם׃

ישעה 10:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן כה־אמר אדני יהוה צבאות אל־תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא־עליך בדרך מצרים׃

Links
Isaiah 10:24Isaiah 10:24 Text AnalysisIsaiah 10:24 InterlinearIsaiah 10:24 MultilingualIsaiah 10:24 TSKIsaiah 10:24 Cross ReferencesIsaiah 10:24 Bible HubIsaiah 10:24 Biblia ParalelaIsaiah 10:24 Chinese BibleIsaiah 10:24 French BibleIsaiah 10:24 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:23
Top of Page
Top of Page