Hosea 14:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]qə-ḥūקְח֤וּTakeVerb
5973 [e]‘im-mā-ḵemעִמָּכֶם֙with youPrep
1697 [e]də-ḇā-rîm,דְּבָרִ֔יםwordsNoun
7725 [e]wə-šū-ḇūוְשׁ֖וּבוּand turnVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
559 [e]’im-rūאִמְר֣וּsayVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוuntoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־all himNoun
5375 [e]tiś-śāתִּשָּׂ֤אTake awayVerb
5771 [e]‘ā-wōnעָוֹן֙iniquityNoun
3947 [e]wə-qaḥ-וְקַח־and receiveVerb
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹב[us] graciouslyAdj
7999 [e]ū-nə-šal-lə-māhוּֽנְשַׁלְּמָ֥הso will we renderVerb
6499 [e]p̄ā-rîmפָרִ֖יםthe calvesNoun
8193 [e]śə-p̄ā-ṯê-nū.שְׂפָתֵֽינוּ׃of our lipsNoun
Hebrew Texts
הושע 14:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קְח֤וּ עִמָּכֶם֙ דְּבָרִ֔ים וְשׁ֖וּבוּ אֶל־יְהוָ֑ה אִמְר֣וּ אֵלָ֗יו כָּל־תִּשָּׂ֤א עָוֹן֙ וְקַח־טֹ֔וב וּֽנְשַׁלְּמָ֥ה פָרִ֖ים שְׂפָתֵֽינוּ׃

הושע 14:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קחו עמכם דברים ושובו אל־יהוה אמרו אליו כל־תשא עון וקח־טוב ונשלמה פרים שפתינו׃

Links
Hosea 14:2Hosea 14:2 Text AnalysisHosea 14:2 InterlinearHosea 14:2 MultilingualHosea 14:2 TSKHosea 14:2 Cross ReferencesHosea 14:2 Bible HubHosea 14:2 Biblia ParalelaHosea 14:2 Chinese BibleHosea 14:2 French BibleHosea 14:2 German Bible

Bible Hub
Hosea 14:1
Top of Page
Top of Page