Habakkuk 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7043 [e]wə-qal-lūוְקַלּ֨וּalso are swifterVerb
5246 [e]min-nə-mê-rîmמִנְּמֵרִ֜יםthan the leopardsNoun
5483 [e]sū-sāw,סוּסָ֗יוTheir horsesNoun
2300 [e]wə-ḥad-dūוְחַדּוּ֙and are more fierceVerb
2061 [e]miz-zə-’ê-ḇêמִזְּאֵ֣בֵיwolvesNoun
6153 [e]‘e-reḇ,עֶ֔רֶבthan the eveningNoun
6335 [e]ū-p̄ā-šūוּפָ֖שׁוּand shall spreadVerb
6571 [e]pā-rā-šāw;פָּֽרָשָׁ֑יוtheir horsemenNoun
6571 [e]ū-p̄ā-rā-šāwוּפָֽרָשָׁיו֙and their horsemenNoun
7350 [e]mê-rā-ḥō-wqמֵרָח֣וֹקfrom afarAdj
935 [e]yā-ḇō-’ū,יָבֹ֔אוּshall comeVerb
5774 [e]yā-‘u-p̄ūיָעֻ֕פוּthey shall flyVerb
5404 [e]kə-ne-šerכְּנֶ֖שֶׁרas the eagleNoun
2363 [e]ḥāšחָ֥שׁ[that] hastensVerb
398 [e]le-’ĕ-ḵō-wl.לֶאֱכֽוֹל׃to eatVerb
Hebrew Texts
חבקוק 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקַלּ֨וּ מִנְּמֵרִ֜ים סוּסָ֗יו וְחַדּוּ֙ מִזְּאֵ֣בֵי עֶ֔רֶב וּפָ֖שׁוּ פָּֽרָשָׁ֑יו וּפָֽרָשָׁיו֙ מֵרָחֹ֣וק יָבֹ֔אוּ יָעֻ֕פוּ כְּנֶ֖שֶׁר חָ֥שׁ לֶאֱכֹֽול׃

חבקוק 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃

Links
Habakkuk 1:8Habakkuk 1:8 Text AnalysisHabakkuk 1:8 InterlinearHabakkuk 1:8 MultilingualHabakkuk 1:8 TSKHabakkuk 1:8 Cross ReferencesHabakkuk 1:8 Bible HubHabakkuk 1:8 Biblia ParalelaHabakkuk 1:8 Chinese BibleHabakkuk 1:8 French BibleHabakkuk 1:8 German Bible

Bible Hub
Habakkuk 1:7
Top of Page
Top of Page