Genesis 49:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
631 [e]’ō-sə-rîאֹסְרִ֤יBindingVerb
1612 [e]lag-ge-p̄enלַגֶּ֙פֶן֙to the vineNoun
  [‘î-rōh[עִירֹה -  
  ḵ]כ] -  
5895 [e](‘î-rōw,(עִירֹ֔וhis foalNoun
  q)ק) -  
8321 [e]wə-laś-śō-rê-qāhוְלַשֹּׂרֵקָ֖הand to the choice vineNoun
1121 [e]bə-nîבְּנִ֣יthe coltNoun
860 [e]’ă-ṯō-nōw;אֲתֹנ֑וֹof his donkeyNoun
3526 [e]kib-bêsכִּבֵּ֤סhe washedVerb
3196 [e]bay-ya-yinבַּיַּ֙יִן֙in wineNoun
3830 [e]lə-ḇu-šōw,לְבֻשׁ֔וֹhis garmentsNoun
1818 [e]ū-ḇə-ḏam-וּבְדַם־and in the bloodNoun
6025 [e]‘ă-nā-ḇîmעֲנָבִ֖יםof grapesNoun
  [sū-ṯōh[סוּתֹה -  
  ḵ]כ] -  
5497 [e](sū-ṯōw.(סוּתֹֽו׃his clothesNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
בראשית 49:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹסְרִ֤י לַגֶּ֙פֶן֙ [עִירֹה כ] (עִירֹ֔ו ק) וְלַשֹּׂרֵקָ֖ה בְּנִ֣י אֲתֹנֹ֑ו כִּבֵּ֤ס בַּיַּ֙יִן֙ לְבֻשֹׁ֔ו וּבְדַם־עֲנָבִ֖ים [סוּתֹה כ] (סוּתֹֽו׃ ק)

בראשית 49:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסרי לגפן [עירה כ] (עירו ק) ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם־ענבים [סותה כ] (סותו׃ ק)

Links
Genesis 49:11Genesis 49:11 Text AnalysisGenesis 49:11 InterlinearGenesis 49:11 MultilingualGenesis 49:11 TSKGenesis 49:11 Cross ReferencesGenesis 49:11 Bible HubGenesis 49:11 Biblia ParalelaGenesis 49:11 Chinese BibleGenesis 49:11 French BibleGenesis 49:11 German Bible

Bible Hub
Genesis 49:10
Top of Page
Top of Page