Genesis 37:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁבוּ֮And they sat downVerb
398 [e]le-’ĕ-ḵāl-לֶֽאֱכָל־to eatVerb
3899 [e]le-ḥemלֶחֶם֒breadNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֤וּand they lifted upVerb
5869 [e]‘ê-nê-hemעֵֽינֵיהֶם֙their eyesNoun
7200 [e]way-yir-’ū,וַיִּרְא֔וּand lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙and beholdPrt
736 [e]’ō-rə-ḥaṯאֹרְחַ֣תa companyNoun
3459 [e]yiš-mə-‘ê-lîm,יִשְׁמְעֵאלִ֔יםof IshmaelitesAdj
935 [e]bā-’āhבָּאָ֖הcameVerb
1568 [e]mig-gil-‘āḏ;מִגִּלְעָ֑דfrom GileadNoun
1581 [e]ū-ḡə-mal-lê-hemוּגְמַלֵּיהֶ֣םand with their camelsNoun
5375 [e]nō-śə-’îm,נֹֽשְׂאִ֗יםbearingVerb
5219 [e]nə-ḵōṯנְכֹאת֙spicesNoun
6875 [e]ū-ṣə-rîוּצְרִ֣יand balmNoun
3910 [e]wā-lōṭ,וָלֹ֔טand myrrhNoun
1980 [e]hō-wl-ḵîmהוֹלְכִ֖יםgoingVerb
3381 [e]lə-hō-w-rîḏלְהוֹרִ֥ידto bring themVerb
4714 [e]miṣ-rā-yə-māh.מִצְרָֽיְמָה׃to EgyptNoun
Hebrew Texts
בראשית 37:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּשְׁבוּ֮ לֶֽאֱכָל־לֶחֶם֒ וַיִּשְׂא֤וּ עֵֽינֵיהֶם֙ וַיִּרְא֔וּ וְהִנֵּה֙ אֹרְחַ֣ת יִשְׁמְעֵאלִ֔ים בָּאָ֖ה מִגִּלְעָ֑ד וּגְמַלֵּיהֶ֣ם נֹֽשְׂאִ֗ים נְכֹאת֙ וּצְרִ֣י וָלֹ֔ט הֹולְכִ֖ים לְהֹורִ֥יד מִצְרָֽיְמָה׃

בראשית 37:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו לאכל־לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃

Links
Genesis 37:25Genesis 37:25 Text AnalysisGenesis 37:25 InterlinearGenesis 37:25 MultilingualGenesis 37:25 TSKGenesis 37:25 Cross ReferencesGenesis 37:25 Bible HubGenesis 37:25 Biblia ParalelaGenesis 37:25 Chinese BibleGenesis 37:25 French BibleGenesis 37:25 German Bible

Bible Hub
Genesis 37:24
Top of Page
Top of Page