Genesis 26:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֨שָׁבAnd againVerb
3327 [e]yiṣ-ḥāqיִצְחָ֜קIsaacNoun
2658 [e]way-yaḥ-pōrוַיַּחְפֹּ֣ר ׀also dugVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
875 [e]bə-’ê-rōṯבְּאֵרֹ֣תthe wellsNoun
4325 [e]ham-ma-yim,הַמַּ֗יִםof waterNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רwhichPrt
2658 [e]ḥā-p̄ə-rūחָֽפְרוּ֙they had dugVerb
3117 [e]bî-mêבִּימֵי֙in the daysNoun
85 [e]’aḇ-rā-hāmאַבְרָהָ֣םof AbrahamNoun
1 [e]’ā-ḇîw,אָבִ֔יוhis fatherNoun
5640 [e]way-sat-tə-mūmוַיְסַתְּמ֣וּםand had stoppedVerb
6430 [e]pə-liš-tîm,פְּלִשְׁתִּ֔יםthe Philistines themAdj
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֖יafterAdv
4194 [e]mō-wṯמ֣וֹתthe deathNoun
85 [e]’aḇ-rā-hām;אַבְרָהָ֑םof AbrahamNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אand he calledVerb
  lā-henלָהֶן֙to themPrep
8034 [e]šê-mō-wṯ,שֵׁמ֔וֹתtheir namesNoun
8034 [e]kaš-šê-mōṯכַּשֵּׁמֹ֕תafter the namesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־by whichPrt
7121 [e]qā-rāקָרָ֥אhad calledVerb
  lā-henלָהֶ֖ןto themPrep
1 [e]’ā-ḇîw.אָבִֽיו׃his fatherNoun
Hebrew Texts
בראשית 26:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֨שָׁב יִצְחָ֜ק וַיַּחְפֹּ֣ר ׀ אֶת־בְּאֵרֹ֣ת הַמַּ֗יִם אֲשֶׁ֤ר חָֽפְרוּ֙ בִּימֵי֙ אַבְרָהָ֣ם אָבִ֔יו וַיְסַתְּמ֣וּם פְּלִשְׁתִּ֔ים אַחֲרֵ֖י מֹ֣ות אַבְרָהָ֑ם וַיִּקְרָ֤א לָהֶן֙ שֵׁמֹ֔ות כַּשֵּׁמֹ֕ת אֲשֶׁר־קָרָ֥א לָהֶ֖ן אָבִֽיו׃

בראשית 26:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב יצחק ויחפר ׀ את־בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר־קרא להן אביו׃

Links
Genesis 26:18Genesis 26:18 Text AnalysisGenesis 26:18 InterlinearGenesis 26:18 MultilingualGenesis 26:18 TSKGenesis 26:18 Cross ReferencesGenesis 26:18 Bible HubGenesis 26:18 Biblia ParalelaGenesis 26:18 Chinese BibleGenesis 26:18 French BibleGenesis 26:18 German Bible

Bible Hub
Genesis 26:17
Top of Page
Top of Page