Genesis 14:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1107 [e]bil-‘ā-ḏay,בִּלְעָדַ֗יSaveAdv
7535 [e]raqרַ֚קonlyAdv
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat whichPrt
398 [e]’ā-ḵə-lūאָֽכְל֣וּhave eatenVerb
5288 [e]han-nə-‘ā-rîm,הַנְּעָרִ֔יםthe young menNoun
2506 [e]wə-ḥê-leqוְחֵ֙לֶק֙and the portionNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָֽאֲנָשִׁ֔יםof the menNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhoPrt
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֖וּwentVerb
854 [e]’it-tî;אִתִּ֑יwith mePrep
6063 [e]‘ā-nêrעָנֵר֙AnerNoun
812 [e]’eš-kōlאֶשְׁכֹּ֣לEshcolNoun
4471 [e]ū-mam-rê,וּמַמְרֵ֔אand MamreNoun
1992 [e]hêmהֵ֖םlet themPro
3947 [e]yiq-ḥūיִקְח֥וּtakeVerb
2506 [e]ḥel-qām.חֶלְקָֽם׃their portionNoun
  sס -  
Hebrew Texts
בראשית 14:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּלְעָדַ֗י רַ֚ק אֲשֶׁ֣ר אָֽכְל֣וּ הַנְּעָרִ֔ים וְחֵ֙לֶק֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁ֥ר הָלְכ֖וּ אִתִּ֑י עָנֵר֙ אֶשְׁכֹּ֣ל וּמַמְרֵ֔א הֵ֖ם יִקְח֥וּ חֶלְקָֽם׃ ס

בראשית 14:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם׃ ס

Links
Genesis 14:24Genesis 14:24 Text AnalysisGenesis 14:24 InterlinearGenesis 14:24 MultilingualGenesis 14:24 TSKGenesis 14:24 Cross ReferencesGenesis 14:24 Bible HubGenesis 14:24 Biblia ParalelaGenesis 14:24 Chinese BibleGenesis 14:24 French BibleGenesis 14:24 German Bible

Bible Hub
Genesis 14:23
Top of Page
Top of Page