Ezra 6:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4481 [e]ū-min-nîוּמִנִּי֮and fromPrep
7761 [e]śîmשִׂ֣יםAlso I have madeVerb
2942 [e]ṭə-‘êmטְעֵם֒a decreeNoun
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
3606 [e]ḵālכָל־anyNoun
606 [e]’ĕ-nāš,אֱנָ֗שׁmanNoun
1768 [e]דִּ֤יwhoPrt
8133 [e]yə-haš-nêיְהַשְׁנֵא֙shall alterVerb
6600 [e]piṯ-ḡā-māפִּתְגָמָ֣אwordNoun
1836 [e]ḏə-nāh,דְנָ֔הthisPro
5256 [e]yiṯ-nə-saḥיִתְנְסַ֥חbe pulled downVerb
636 [e]’ā‘אָע֙let timberNoun
4481 [e]min-מִן־fromPrep
1005 [e]bay-ṯêh,בַּיְתֵ֔הּhis houseNoun
2211 [e]ū-zə-qîp̄וּזְקִ֖יףand being set upVerb
4223 [e]yiṯ-mə-ḥêיִתְמְחֵ֣אlet him be hangedVerb
5922 [e]‘ă-lō-hî;עֲלֹ֑הִיthereonPrep
1005 [e]ū-ḇay-ṯêhוּבַיְתֵ֛הּand let his houseNoun
5122 [e]nə-wā-lūנְוָל֥וּa dunghillNoun
5648 [e]yiṯ-‘ă-ḇêḏיִתְעֲבֵ֖דbe madeVerb
5922 [e]‘al-עַל־forPrep
1836 [e]də-nāh.דְּנָֽה׃thisPro
Hebrew Texts
עזרא 6:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּ֣י כָל־אֱנָ֗שׁ דִּ֤י יְהַשְׁנֵא֙ פִּתְגָמָ֣א דְנָ֔ה יִתְנְסַ֥ח אָע֙ מִן־בַּיְתֵ֔הּ וּזְקִ֖יף יִתְמְחֵ֣א עֲלֹ֑הִי וּבַיְתֵ֛הּ נְוָל֥וּ יִתְעֲבֵ֖ד עַל־דְּנָֽה׃

עזרא 6:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומני שים טעם די כל־אנש די יהשנא פתגמא דנה יתנסח אע מן־ביתה וזקיף יתמחא עלהי וביתה נולו יתעבד על־דנה׃

Links
Ezra 6:11Ezra 6:11 Text AnalysisEzra 6:11 InterlinearEzra 6:11 MultilingualEzra 6:11 TSKEzra 6:11 Cross ReferencesEzra 6:11 Bible HubEzra 6:11 Biblia ParalelaEzra 6:11 Chinese BibleEzra 6:11 French BibleEzra 6:11 German Bible

Bible Hub
Ezra 6:10
Top of Page
Top of Page