Ezekiel 42:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]bə-ḇō-’āmבְּבֹאָ֣םenterVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּהֲנִ֗יםWhen the priestsNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־then shall they notAdv
3318 [e]yê-ṣə-’ūיֵצְא֤וּdo go outVerb
6944 [e]mê-haq-qō-ḏešמֵהַקֹּ֙דֶשׁ֙from the sanctuaryNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
2691 [e]he-ḥā-ṣêrהֶחָצֵ֣רcourtNoun
2435 [e]ha-ḥî-ṣō-w-nāh,הַחִיצוֹנָ֔ה[place] the utterAdj
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֞םbut thereAdv
3240 [e]yan-nî-ḥūיַנִּ֧יחוּbut there they shall layVerb
899 [e]ḇiḡ-ḏê-hemבִגְדֵיהֶ֛םtheir garmentsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whereinPrt
8334 [e]yə-šā-rə-ṯūיְשָׁרְת֥וּthey ministerVerb
  ḇā-henבָהֶ֖ןinPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־for [are]Conj
6944 [e]qō-ḏešקֹ֣דֶשׁholyNoun
2007 [e]hên-nāh;הֵ֑נָּהtheyPro
  [yil-bə-šū[יִלְבְּשׁוּ -  
  ḵ]כ] -  
3847 [e](wə-lā-ḇə-šū(וְלָבְשׁוּ֙shall put onVerb
  q)ק) -  
899 [e]bə-ḡā-ḏîmבְּגָדִ֣יםgarmentsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm,אֲחֵרִ֔יםon otherAdj
7126 [e]wə-qā-rə-ḇūוְקָרְב֖וּand shall approachVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthat [are]Prt
5971 [e]lā-‘ām.לָעָֽם׃for the peopleNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 42:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּבֹאָ֣ם הַכֹּהֲנִ֗ים וְלֹֽא־יֵצְא֤וּ מֵהַקֹּ֙דֶשׁ֙ אֶל־הֶחָצֵ֣ר הַחִיצֹונָ֔ה וְשָׁ֞ם יַנִּ֧יחוּ בִגְדֵיהֶ֛ם אֲשֶׁר־יְשָׁרְת֥וּ בָהֶ֖ן כִּֽי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֑נָּה [יִלְבְּשׁוּ כ] (וְלָבְשׁוּ֙ ק) בְּגָדִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְקָרְב֖וּ אֶל־אֲשֶׁ֥ר לָעָֽם׃

יחזקאל 42:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בבאם הכהנים ולא־יצאו מהקדש אל־החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר־ישרתו בהן כי־קדש הנה [ילבשו כ] (ולבשו ק) בגדים אחרים וקרבו אל־אשר לעם׃

Links
Ezekiel 42:14Ezekiel 42:14 Text AnalysisEzekiel 42:14 InterlinearEzekiel 42:14 MultilingualEzekiel 42:14 TSKEzekiel 42:14 Cross ReferencesEzekiel 42:14 Bible HubEzekiel 42:14 Biblia ParalelaEzekiel 42:14 Chinese BibleEzekiel 42:14 French BibleEzekiel 42:14 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 42:13
Top of Page
Top of Page