Ezekiel 21:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙and it shall beVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
559 [e]yō-mə-rūיֹאמְר֣וּthey sayVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָunto youPrep
5921 [e]‘al-עַל־WhyPrep
4100 [e]māhמָ֖הhow longPro
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
584 [e]ne-’ĕ-nāḥ;נֶאֱנָ֑חsighVerb
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֡that you shall answerVerb
413 [e]’el-אֶל־ForPrep
8052 [e]šə-mū-‘āhשְׁמוּעָ֣הthe newsNoun
3588 [e]ḵî-כִֽי־becauseConj
935 [e]ḇā-’āhבָאָ֡הit comesVerb
4549 [e]wə-nā-mêsוְנָמֵ֣סand shall meltVerb
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
3820 [e]lêḇלֵב֩heartNoun
7503 [e]wə-rā-p̄ūוְרָפ֨וּand shall be feebleVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3027 [e]yā-ḏa-yimיָדַ֜יִםhandsNoun
3543 [e]wə-ḵi-hă-ṯāhוְכִהֲתָ֣הand shall faintVerb
3605 [e]ḵālכָל־everyNoun
7307 [e]rū-aḥ,ר֗וּחַspiritNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1290 [e]bir-ka-yimבִּרְכַּ֙יִם֙kneesNoun
1980 [e]tê-laḵ-nāhתֵּלַ֣כְנָהshall be weakVerb
4325 [e]ma-yim,מַּ֔יִםas waterNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הBeholdPrt
935 [e]ḇā-’āhבָאָה֙it comesVerb
1961 [e]wə-nih-yā-ṯāh,וְנִֽהְיָ֔תָהand shall be brought to passVerb
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
  פ -  
Hebrew Texts
יחזקאל 21:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֙ כִּֽי־יֹאמְר֣וּ אֵלֶ֔יךָ עַל־מָ֖ה אַתָּ֣ה נֶאֱנָ֑ח וְאָמַרְתָּ֡ אֶל־שְׁמוּעָ֣ה כִֽי־בָאָ֡ה וְנָמֵ֣ס כָּל־לֵב֩ וְרָפ֨וּ כָל־יָדַ֜יִם וְכִהֲתָ֣ה כָל־ר֗וּחַ וְכָל־בִּרְכַּ֙יִם֙ תֵּלַ֣כְנָה מַּ֔יִם הִנֵּ֤ה בָאָה֙ וְנִֽהְיָ֔תָה נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ פ

יחזקאל 21:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי־יאמרו אליך על־מה אתה נאנח ואמרת אל־שמועה כי־באה ונמס כל־לב ורפו כל־ידים וכהתה כל־רוח וכל־ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה׃ פ

Links
Ezekiel 21:7Ezekiel 21:7 Text AnalysisEzekiel 21:7 InterlinearEzekiel 21:7 MultilingualEzekiel 21:7 TSKEzekiel 21:7 Cross ReferencesEzekiel 21:7 Bible HubEzekiel 21:7 Biblia ParalelaEzekiel 21:7 Chinese BibleEzekiel 21:7 French BibleEzekiel 21:7 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 21:6
Top of Page
Top of Page