Exodus 16:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּand saidVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵהֶ֜םunto themPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
4310 [e]mî-מִֽי־Would thatPro
5414 [e]yit-tênיִתֵּ֨ןit be bestowedVerb
4191 [e]mū-ṯê-nūמוּתֵ֤נוּwe had diedVerb
3027 [e]ḇə-yaḏ-בְיַד־by the handNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםof EgyptNoun
3427 [e]bə-šiḇ-tê-nūבְּשִׁבְתֵּ֙נוּ֙when we satVerb
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
5518 [e]sîrסִ֣ירthe potsNoun
1320 [e]hab-bā-śār,הַבָּשָׂ֔רof meatNoun
398 [e]bə-’ā-ḵə-lê-nūבְּאָכְלֵ֥נוּwhen we did eatVerb
3899 [e]le-ḥemלֶ֖חֶםbreadNoun
7648 [e]lā-śō-ḇa‘;לָשֹׂ֑בַעto the fullNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3318 [e]hō-w-ṣê-ṯemהוֹצֵאתֶ֤םyou have broughtVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֙נוּ֙usAcc
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
4057 [e]ham-miḏ-bārהַמִּדְבָּ֣רwildernessNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
4191 [e]lə-hā-mîṯלְהָמִ֛יתto killVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
6951 [e]haq-qā-hālהַקָּהָ֥לassemblyNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
7458 [e]bā-rā-‘āḇ.בָּרָעָֽב׃with hungerNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמות 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ אֲלֵהֶ֜ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל מִֽי־יִתֵּ֨ן מוּתֵ֤נוּ בְיַד־יְהוָה֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּשִׁבְתֵּ֙נוּ֙ עַל־סִ֣יר הַבָּשָׂ֔ר בְּאָכְלֵ֥נוּ לֶ֖חֶם לָשֹׂ֑בַע כִּֽי־הֹוצֵאתֶ֤ם אֹתָ֙נוּ֙ אֶל־הַמִּדְבָּ֣ר הַזֶּ֔ה לְהָמִ֛ית אֶת־כָּל־הַקָּהָ֥ל הַזֶּ֖ה בָּרָעָֽב׃ ס

שמות 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אלהם בני ישראל מי־יתן מותנו ביד־יהוה בארץ מצרים בשבתנו על־סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי־הוצאתם אתנו אל־המדבר הזה להמית את־כל־הקהל הזה ברעב׃ ס

Links
Exodus 16:3Exodus 16:3 Text AnalysisExodus 16:3 InterlinearExodus 16:3 MultilingualExodus 16:3 TSKExodus 16:3 Cross ReferencesExodus 16:3 Bible HubExodus 16:3 Biblia ParalelaExodus 16:3 Chinese BibleExodus 16:3 French BibleExodus 16:3 German Bible

Bible Hub
Exodus 16:2
Top of Page
Top of Page