Esther 6:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯō-wnוְנָת֨וֹןAnd be deliveredVerb
3830 [e]hal-lə-ḇūšהַלְּב֜וּשׁlet this apparelNoun
5483 [e]wə-has-sūs,וְהַסּ֗וּסand horseNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
3027 [e]yaḏ-יַד־the handNoun
376 [e]’îšאִ֞ישׁof oneNoun
8269 [e]miś-śā-rêמִשָּׂרֵ֤יprincesNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
6579 [e]hap-par-tə-mîm,הַֽפַּרְתְּמִ֔יםmost nobleNoun
3847 [e]wə-hil-bî-šūוְהִלְבִּ֙ישׁוּ֙that they may arrayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’îš,הָאִ֔ישׁthe manNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhomPrt
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְ[withal] the kingNoun
2654 [e]ḥā-p̄êṣחָפֵ֣ץdelightsVerb
3366 [e]bî-qā-rōw;בִּֽיקָר֑וֹto honorNoun
7392 [e]wə-hir-kî-ḇu-hūוְהִרְכִּיבֻ֤הוּand bringVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5483 [e]has-sūsהַסּוּס֙horsebackNoun
7339 [e]bir-ḥō-wḇבִּרְח֣וֹבthrough the streetNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירof the cityNoun
7121 [e]wə-qā-rə-’ūוְקָרְא֣וּand proclaimVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֔יוbefore himNoun
3602 [e]kā-ḵāhכָּ֚כָהThusAdv
6213 [e]yê-‘ā-śehיֵעָשֶׂ֣הshall it be doneVerb
376 [e]lā-’îš,לָאִ֔ישׁto the manNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhomPrt
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
2654 [e]ḥā-p̄êṣחָפֵ֥ץdelightsVerb
3366 [e]bî-qā-rōw.בִּיקָרֽוֹ׃to honorNoun
Hebrew Texts
אסתר 6:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתֹ֨ון הַלְּב֜וּשׁ וְהַסּ֗וּס עַל־יַד־אִ֞ישׁ מִשָּׂרֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַֽפַּרְתְּמִ֔ים וְהִלְבִּ֙ישׁוּ֙ אֶת־הָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֣ץ בִּֽיקָרֹ֑ו וְהִרְכִּיבֻ֤הוּ עַל־הַסּוּס֙ בִּרְחֹ֣וב הָעִ֔יר וְקָרְא֣וּ לְפָנָ֔יו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּיקָרֹֽו׃

אסתר 6:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתון הלבוש והסוס על־יד־איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את־האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על־הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו׃

Links
Esther 6:9Esther 6:9 Text AnalysisEsther 6:9 InterlinearEsther 6:9 MultilingualEsther 6:9 TSKEsther 6:9 Cross ReferencesEsther 6:9 Bible HubEsther 6:9 Biblia ParalelaEsther 6:9 Chinese BibleEsther 6:9 French BibleEsther 6:9 German Bible

Bible Hub
Esther 6:8
Top of Page
Top of Page