Deuteronomy 25:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־IfConj
3427 [e]yê-šə-ḇūיֵשְׁב֨וּdwellVerb
251 [e]’a-ḥîmאַחִ֜יםbrothersNoun
3162 [e]yaḥ-dāw,יַחְדָּ֗וtogether themNoun
4191 [e]ū-mêṯוּמֵ֨תdieVerb
259 [e]’a-ḥaḏאַחַ֤דoneAdj
1992 [e]mê-hemמֵהֶם֙likePro
1121 [e]ū-ḇênוּבֵ֣ןand childNoun
369 [e]’ên-אֵֽין־have noPrt
  lōw,ל֔וֹtoPrep
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1961 [e]ṯih-yehתִהְיֶ֧הdo marryVerb
802 [e]’ê-šeṯ-אֵֽשֶׁת־the wifeNoun
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּ֛תof the deadVerb
2351 [e]ha-ḥū-ṣāhהַח֖וּצָהoutsideNoun
376 [e]lə-’îšלְאִ֣ישׁmanNoun
2114 [e]zār;זָ֑ר[the family] to a strange herVerb
2993 [e]yə-ḇā-māhיְבָמָהּ֙husbandbrotherNoun
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֣אshall go inVerb
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָto herPrep
3947 [e]ū-lə-qā-ḥāhוּלְקָחָ֥הּand takeVerb
  lōwל֛וֹto herPrep
802 [e]lə-’iš-šāhלְאִשָּׁ֖הto him to wifeNoun
2992 [e]wə-yib-bə-māh.וְיִבְּמָֽהּ׃and perform the duty of a husbandbrotherVerb
Hebrew Texts
דברים 25:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יֵשְׁב֨וּ אַחִ֜ים יַחְדָּ֗ו וּמֵ֨ת אַחַ֤ד מֵהֶם֙ וּבֵ֣ן אֵֽין־לֹ֔ו לֹֽא־תִהְיֶ֧ה אֵֽשֶׁת־הַמֵּ֛ת הַח֖וּצָה לְאִ֣ישׁ זָ֑ר יְבָמָהּ֙ יָבֹ֣א עָלֶ֔יהָ וּלְקָחָ֥הּ לֹ֛ו לְאִשָּׁ֖ה וְיִבְּמָֽהּ׃

דברים 25:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין־לו לא־תהיה אשת־המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה׃

Links
Deuteronomy 25:5Deuteronomy 25:5 Text AnalysisDeuteronomy 25:5 InterlinearDeuteronomy 25:5 MultilingualDeuteronomy 25:5 TSKDeuteronomy 25:5 Cross ReferencesDeuteronomy 25:5 Bible HubDeuteronomy 25:5 Biblia ParalelaDeuteronomy 25:5 Chinese BibleDeuteronomy 25:5 French BibleDeuteronomy 25:5 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 25:4
Top of Page
Top of Page