Deuteronomy 17:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַק֮ButAdv
3808 [e]lō-לֹא־norAdv
7235 [e]yar-beh-יַרְבֶּה־multiplyVerb
  lōwלּ֣וֹtoPrep
5483 [e]sū-sîmסוּסִים֒horsesNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־norAdv
7725 [e]yā-šîḇיָשִׁ֤יבto returnVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙cause the peopleNoun
4714 [e]miṣ-ray-māh,מִצְרַ֔יְמָהto EgyptNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
7235 [e]har-bō-wṯהַרְבּ֣וֹתhe should multiplyVerb
5483 [e]sūs;ס֑וּסhorsesNoun
3068 [e]Yah-wehוַֽיהוָה֙forasmuch as the LORDNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֣רhas saidVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֔םtoPrep
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3254 [e]ṯō-si-p̄ūn,תֹסִפ֗וּןshall you from now onVerb
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֛וּבreturnVerb
1870 [e]bad-de-reḵבַּדֶּ֥רֶךְwayNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthatPro
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃moreSubst
Hebrew Texts
דברים 17:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַק֮ לֹא־יַרְבֶּה־לֹּ֣ו סוּסִים֒ וְלֹֽא־יָשִׁ֤יב אֶת־הָעָם֙ מִצְרַ֔יְמָה לְמַ֖עַן הַרְבֹּ֣ות ס֑וּס וַֽיהוָה֙ אָמַ֣ר לָכֶ֔ם לֹ֣א תֹסִפ֗וּן לָשׁ֛וּב בַּדֶּ֥רֶךְ הַזֶּ֖ה עֹֽוד׃

דברים 17:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק לא־ירבה־לו סוסים ולא־ישיב את־העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד׃

Links
Deuteronomy 17:16Deuteronomy 17:16 Text AnalysisDeuteronomy 17:16 InterlinearDeuteronomy 17:16 MultilingualDeuteronomy 17:16 TSKDeuteronomy 17:16 Cross ReferencesDeuteronomy 17:16 Bible HubDeuteronomy 17:16 Biblia ParalelaDeuteronomy 17:16 Chinese BibleDeuteronomy 17:16 French BibleDeuteronomy 17:16 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 17:15
Top of Page
Top of Page