Deuteronomy 13:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־And NothingAdv
1692 [e]yiḏ-baqיִדְבַּ֧קthere shall cleaveVerb
3027 [e]bə-yā-ḏə-ḵāבְּיָדְךָ֛to your handNoun
3972 [e]mə-’ū-māhמְא֖וּמָהnaughtPro
4480 [e]min-מִן־ofPrep
2764 [e]ha-ḥê-rem;הַחֵ֑רֶםthe cursed thingNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַעַן֩to the end thatSubst
7725 [e]yā-šūḇיָשׁ֨וּבmay turnVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthat the LORDNoun
2740 [e]mê-ḥă-rō-wnמֵחֲר֣וֹןfrom His burningNoun
639 [e]’ap-pōw,אַפּ֗וֹof his angerNoun
5414 [e]wə-nā-ṯan-וְנָֽתַן־and showVerb
  lə-ḵāלְךָ֤to youPrep
7356 [e]ra-ḥă-mîmרַחֲמִים֙mercyNoun
7355 [e]wə-ri-ḥam-ḵāוְרִֽחַמְךָ֣and have compassionVerb
7235 [e]wə-hir-be-ḵā,וְהִרְבֶּ֔ךָand multiply youVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רasPrt
7650 [e]niš-ba‘נִשְׁבַּ֖עhe has swornVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-ṯe-ḵā.לַאֲבֹתֶֽיךָ׃to your fathersNoun
Hebrew Texts
דברים 13:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־יִדְבַּ֧ק בְּיָדְךָ֛ מְא֖וּמָה מִן־הַחֵ֑רֶם לְמַעַן֩ יָשׁ֨וּב יְהוָ֜ה מֵחֲרֹ֣ון אַפֹּ֗ו וְנָֽתַן־לְךָ֤ רַחֲמִים֙ וְרִֽחַמְךָ֣ וְהִרְבֶּ֔ךָ כַּאֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לַאֲבֹתֶֽיךָ׃

דברים 13:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־ידבק בידך מאומה מן־החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן־לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך׃

Links
Deuteronomy 13:17Deuteronomy 13:17 Text AnalysisDeuteronomy 13:17 InterlinearDeuteronomy 13:17 MultilingualDeuteronomy 13:17 TSKDeuteronomy 13:17 Cross ReferencesDeuteronomy 13:17 Bible HubDeuteronomy 13:17 Biblia ParalelaDeuteronomy 13:17 Chinese BibleDeuteronomy 13:17 French BibleDeuteronomy 13:17 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 13:16
Top of Page
Top of Page