Deuteronomy 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֨רand whatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֜הHe didVerb
1885 [e]lə-ḏā-ṯānלְדָתָ֣ןto DathanNoun
48 [e]wə-la-’ă-ḇî-rām,וְלַאֲבִירָ֗םand AbiramNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
446 [e]’ĕ-lî-’āḇאֱלִיאָב֮of EliabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵן֒of ReubenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רhowPrt
6475 [e]pā-ṣə-ṯāhפָּצְתָ֤הopenedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙the earthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
6310 [e]pî-hā,פִּ֔יהָmouthNoun
1104 [e]wat-tiḇ-lā-‘êmוַתִּבְלָעֵ֥םand swallowed them upVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bāt-tê-hemבָּתֵּיהֶ֖םtheir householdsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
168 [e]’ā-ho-lê-hem;אָהֳלֵיהֶ֑םtheir tentsNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֤תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3351 [e]hay-qūmהַיְקוּם֙the possessionsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [was]Prt
7272 [e]bə-raḡ-lê-hem,בְּרַגְלֵיהֶ֔םin their possessionNoun
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֖רֶבin the middleNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
דברים 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה לְדָתָ֣ן וְלַאֲבִירָ֗ם בְּנֵ֣י אֱלִיאָב֮ בֶּן־רְאוּבֵן֒ אֲשֶׁ֨ר פָּצְתָ֤ה הָאָ֙רֶץ֙ אֶת־פִּ֔יהָ וַתִּבְלָעֵ֥ם וְאֶת־בָּתֵּיהֶ֖ם וְאֶת־אָהֳלֵיהֶ֑ם וְאֵ֤ת כָּל־הַיְקוּם֙ אֲשֶׁ֣ר בְּרַגְלֵיהֶ֔ם בְּקֶ֖רֶב כָּל־יִשְׂרָאֵֽל׃

דברים 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן־ראובן אשר פצתה הארץ את־פיה ותבלעם ואת־בתיהם ואת־אהליהם ואת כל־היקום אשר ברגליהם בקרב כל־ישראל׃

Links
Deuteronomy 11:6Deuteronomy 11:6 Text AnalysisDeuteronomy 11:6 InterlinearDeuteronomy 11:6 MultilingualDeuteronomy 11:6 TSKDeuteronomy 11:6 Cross ReferencesDeuteronomy 11:6 Bible HubDeuteronomy 11:6 Biblia ParalelaDeuteronomy 11:6 Chinese BibleDeuteronomy 11:6 French BibleDeuteronomy 11:6 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 11:5
Top of Page
Top of Page