Daniel 7:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4437 [e]ū-mal-ḵū-ṯāhוּמַלְכוּתָ֨הand the kingdomNoun
7985 [e]wə-šā-lə-ṭā-nāוְשָׁלְטָנָ֜אand dominionNoun
7238 [e]ū-rə-ḇū-ṯā,וּרְבוּתָ֗אand the greatnessNoun
1768 [e]דִּ֚יofPrt
4437 [e]mal-ḵə-wāṯמַלְכְוָת֙[all] the kingdomsNoun
8460 [e]tə-ḥō-wṯתְּח֣וֹתunderPrep
3606 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
8065 [e]šə-may-yā,שְׁמַיָּ֔אheavenNoun
3052 [e]yə-hî-ḇaṯיְהִיבַ֕תshall be givenVerb
5972 [e]lə-‘amלְעַ֖םto the peopleNoun
6922 [e]qad-dî-šêקַדִּישֵׁ֣יof the saintsAdj
5946 [e]‘el-yō-w-nîn;עֶלְיוֹנִ֑יןof the most HighAdj
4437 [e]mal-ḵū-ṯêhמַלְכוּתֵהּ֙whose kingdomNoun
4437 [e]mal-ḵūṯמַלְכ֣וּתkingdomNoun
5957 [e]‘ā-lam,עָלַ֔ם[is] an everlastingNoun
3606 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙and allNoun
7985 [e]šā-lə-ṭā-nay-yā,שָׁלְטָ֣נַיָּ֔אdominionsNoun
  lêhלֵ֥הּtoPrep
6399 [e]yip̄-lə-ḥūnיִפְלְח֖וּןshall serveVerb
8086 [e]wə-yiš-tam-mə-‘ūn.וְיִֽשְׁתַּמְּעֽוּן׃and obeyVerb
Hebrew Texts
דניאל 7:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַלְכוּתָ֨ה וְשָׁלְטָנָ֜א וּרְבוּתָ֗א דִּ֚י מַלְכְוָת֙ תְּחֹ֣ות כָּל־שְׁמַיָּ֔א יְהִיבַ֕ת לְעַ֖ם קַדִּישֵׁ֣י עֶלְיֹונִ֑ין מַלְכוּתֵהּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְכֹל֙ שָׁלְטָ֣נַיָּ֔א לֵ֥הּ יִפְלְח֖וּן וְיִֽשְׁתַּמְּעֽוּן׃

דניאל 7:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל־שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון׃

Links
Daniel 7:27Daniel 7:27 Text AnalysisDaniel 7:27 InterlinearDaniel 7:27 MultilingualDaniel 7:27 TSKDaniel 7:27 Cross ReferencesDaniel 7:27 Bible HubDaniel 7:27 Biblia ParalelaDaniel 7:27 Chinese BibleDaniel 7:27 French BibleDaniel 7:27 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:26
Top of Page
Top of Page