Daniel 7:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  wə-lêhוְלֵ֨הּAnd 
3052 [e]yə-hîḇיְהִ֤יבthere was given himVerb
7985 [e]šā-lə-ṭānשָׁלְטָן֙dominionNoun
3367 [e]wî-qārוִיקָ֣רgloryNoun
4437 [e]ū-mal-ḵū,וּמַלְכ֔וּthat a kingdomNoun
3606 [e]wə-ḵōlוְכֹ֣לallNoun
5972 [e]‘am-may-yā,עַֽמְמַיָּ֗אpeopleNoun
524 [e]’u-may-yāאֻמַיָּ֛אnationsNoun
3961 [e]wə-liš-šā-nay-yāוְלִשָּׁנַיָּ֖אand languagesNoun
  lêhלֵ֣הּtoPrep
6399 [e]yip̄-lə-ḥūn;יִפְלְח֑וּןshould serveVerb
7985 [e]šā-lə-ṭā-nêhשָׁלְטָנֵ֞הּhis dominionNoun
7985 [e]šā-lə-ṭānשָׁלְטָ֤ןdominionNoun
5957 [e]‘ā-lamעָלַם֙[is] an everlastingNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
3809 [e]לָ֣אshallAdv
5709 [e]ye‘-dêh,יֶעְדֵּ֔הpass awayVerb
4437 [e]ū-mal-ḵū-ṯêhוּמַלְכוּתֵ֖הּand his kingdomNoun
1768 [e]dî-דִּי־thatPrt
3809 [e]לָ֥א[that] shallAdv
2255 [e]ṯiṯ-ḥab-bal.תִתְחַבַּֽל׃be destroyedVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דניאל 7:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֵ֨הּ יְהִ֤יב שָׁלְטָן֙ וִיקָ֣ר וּמַלְכ֔וּ וְכֹ֣ל עַֽמְמַיָּ֗א אֻמַיָּ֛א וְלִשָּׁנַיָּ֖א לֵ֣הּ יִפְלְח֑וּן שָׁלְטָנֵ֞הּ שָׁלְטָ֤ן עָלַם֙ דִּֽי־לָ֣א יֶעְדֵּ֔ה וּמַלְכוּתֵ֖הּ דִּי־לָ֥א תִתְחַבַּֽל׃ פ

דניאל 7:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די־לא יעדה ומלכותה די־לא תתחבל׃ פ

Links
Daniel 7:14Daniel 7:14 Text AnalysisDaniel 7:14 InterlinearDaniel 7:14 MultilingualDaniel 7:14 TSKDaniel 7:14 Cross ReferencesDaniel 7:14 Bible HubDaniel 7:14 Biblia ParalelaDaniel 7:14 Chinese BibleDaniel 7:14 French BibleDaniel 7:14 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:13
Top of Page
Top of Page