Daniel 6:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3705 [e]kə-‘anכְּעַ֣ןNowAdv
4430 [e]mal-kā,מַלְכָּ֔אO kingNoun
6966 [e]tə-qîmתְּקִ֥יםestablishVerb
633 [e]’ĕ-sā-rāאֱסָרָ֖אthe decreeNoun
7560 [e]wə-ṯir-šumוְתִרְשֻׁ֣םand signVerb
3792 [e]kə-ṯā-ḇā;כְּתָבָ֑אthe writingNoun
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
3809 [e]לָ֧אit be notAdv
8133 [e]lə-haš-nā-yāhלְהַשְׁנָיָ֛הdo changedVerb
1882 [e]kə-ḏāṯ-כְּדָת־according to the lawNoun
4076 [e]mā-ḏayמָדַ֥יof the MedesNoun
6540 [e]ū-p̄ā-rasוּפָרַ֖סand PersiansNoun
1768 [e]dî-דִּי־thatPrt
3809 [e]לָ֥אnotAdv
5709 [e]ṯe‘-dê.תֶעְדֵּֽא׃do altersVerb
Hebrew Texts
דניאל 6:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּעַ֣ן מַלְכָּ֔א תְּקִ֥ים אֱסָרָ֖א וְתִרְשֻׁ֣ם כְּתָבָ֑א דִּ֣י לָ֧א לְהַשְׁנָיָ֛ה כְּדָת־מָדַ֥י וּפָרַ֖ס דִּי־לָ֥א תֶעְדֵּֽא׃

דניאל 6:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כען מלכא תקים אסרא ותרשם כתבא די לא להשניה כדת־מדי ופרס די־לא תעדא׃

Links
Daniel 6:8Daniel 6:8 Text AnalysisDaniel 6:8 InterlinearDaniel 6:8 MultilingualDaniel 6:8 TSKDaniel 6:8 Cross ReferencesDaniel 6:8 Bible HubDaniel 6:8 Biblia ParalelaDaniel 6:8 Chinese BibleDaniel 6:8 French BibleDaniel 6:8 German Bible

Bible Hub
Daniel 6:7
Top of Page
Top of Page