Daniel 6:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
858 [e]wə-hê-ṯā-yiṯוְהֵיתָ֙יִת֙and was broughtVerb
69 [e]’e-ḇenאֶ֣בֶןa stoneNoun
2298 [e]ḥă-ḏāh,חֲדָ֔ה - Adj
7761 [e]wə-śu-maṯוְשֻׂמַ֖תand laidVerb
5922 [e]‘al-עַל־onPrep
6433 [e]pumפֻּ֣םthe mouthNoun
1358 [e]gub-bā;גֻּבָּ֑אof the denNoun
2857 [e]wə-ḥaṯ-mahוְחַתְמַ֨הּand sealedVerb
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֜אthe kingNoun
5824 [e]bə-‘iz-qə-ṯêh,בְּעִזְקְתֵ֗הּit with his own signetNoun
5824 [e]ū-ḇə-‘iz-qāṯוּבְעִזְקָת֙and with the signetNoun
7261 [e]raḇ-rə-ḇā-nō-w-hî,רַבְרְבָנ֔וֹהִיof his lordsNoun
1768 [e]דִּ֛יthatPrt
3809 [e]lā-לָא־might notAdv
8133 [e]ṯiš-nêתִשְׁנֵ֥אdo be changedVerb
6640 [e]ṣə-ḇūצְב֖וּthe purposeNoun
1841 [e]bə-ḏā-nî-yêl.בְּדָנִיֵּֽאל׃in regard to DanielNoun
Hebrew Texts
דניאל 6:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵיתָ֙יִת֙ אֶ֣בֶן חֲדָ֔ה וְשֻׂמַ֖ת עַל־פֻּ֣ם גֻּבָּ֑א וְחַתְמַ֨הּ מַלְכָּ֜א בְּעִזְקְתֵ֗הּ וּבְעִזְקָת֙ רַבְרְבָנֹ֔והִי דִּ֛י לָא־תִשְׁנֵ֥א צְב֖וּ בְּדָנִיֵּֽאל׃

דניאל 6:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתית אבן חדה ושמת על־פם גבא וחתמה מלכא בעזקתה ובעזקת רברבנוהי די לא־תשנא צבו בדניאל׃

Links
Daniel 6:17Daniel 6:17 Text AnalysisDaniel 6:17 InterlinearDaniel 6:17 MultilingualDaniel 6:17 TSKDaniel 6:17 Cross ReferencesDaniel 6:17 Bible HubDaniel 6:17 Biblia ParalelaDaniel 6:17 Chinese BibleDaniel 6:17 French BibleDaniel 6:17 German Bible

Bible Hub
Daniel 6:16
Top of Page
Top of Page