Daniel 5:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7123 [e]qā-rêקָרֵ֤אcriedVerb
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֙The kingNoun
2429 [e]bə-ḥa-yil,בְּחַ֔יִלaloudNoun
5954 [e]lə-he-‘ā-lāhלְהֶֽעָלָה֙to bringVerb
826 [e]lə-’ā-šə-p̄ay-yā,לְאָ֣שְׁפַיָּ֔אin the conjurersNoun
  [kaś-dā-yê[כַּשְׂדָּיֵא -  
  ḵ]כ] -  
3779 [e](kaś-dā-’ê(כַּשְׂדָּאֵ֖יthe ChaldeansNoun
  q)ק) -  
1505 [e]wə-ḡā-zə-ray-yā;וְגָזְרַיָּ֑אand the soothsayersVerb
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֨הspokeVerb
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֜אThe kingNoun
560 [e]wə-’ā-marוְאָמַ֣ר ׀and saidVerb
2445 [e]lə-ḥak-kî-mêלְחַכִּימֵ֣יto the wiseAdj
895 [e]ḇā-ḇel,בָבֶ֗לof BabylonNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
3606 [e]ḵālכָל־AnyNoun
606 [e]’ĕ-nāšאֱ֠נָשׁmanNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־whoPrt
7123 [e]yiq-rêhיִקְרֵ֞הshall readVerb
3792 [e]kə-ṯā-ḇāhכְּתָבָ֣הwritingNoun
1836 [e]ḏə-nāh,דְנָ֗הthis mePro
6591 [e]ū-p̄iš-rêhוּפִשְׁרֵהּ֙the interpretationNoun
2324 [e]yə-ḥaw-win-na-nî,יְחַוִּנַּ֔נִיshowVerb
711 [e]’ar-gə-wā-nāאַרְגְּוָנָ֣אwith scarletNoun
3848 [e]yil-baš,יִלְבַּ֗שׁshall be clothedVerb
  [wə-ham-mō-wn-ḵā[וְהַמֹּונְכָא -  
  ḵ]כ] -  
2002 [e](wə-ham-nî-ḵā(וְהַֽמְנִיכָ֤אa chainNoun
  q)ק) -  
1768 [e]ḏî-דִֽי־whoPrt
1722 [e]ḏa-hă-ḇāדַהֲבָא֙goldNoun
5922 [e]‘al-עַֽל־aboutPrep
6676 [e]ṣaw-wə-rêh,צַוְּארֵ֔הּhis neckNoun
8523 [e]wə-ṯal-tîוְתַלְתִּ֥יand shall be the third rulerAdj
4437 [e]ḇə-mal-ḵū-ṯāבְמַלְכוּתָ֖אin the kingdomNoun
7981 [e]yiš-laṭ.יִשְׁלַֽט׃shall be the third rulerVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דניאל 5:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קָרֵ֤א מַלְכָּא֙ בְּחַ֔יִל לְהֶֽעָלָה֙ לְאָ֣שְׁפַיָּ֔א [כַּשְׂדָּיֵא כ] (כַּשְׂדָּאֵ֖י ק) וְגָזְרַיָּ֑א עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֣ר ׀ לְחַכִּימֵ֣י בָבֶ֗ל דִּ֣י כָל־אֱ֠נָשׁ דִּֽי־יִקְרֵ֞ה כְּתָבָ֣ה דְנָ֗ה וּפִשְׁרֵהּ֙ יְחַוִּנַּ֔נִי אַרְגְּוָנָ֣א יִלְבַּ֗שׁ [וְהַמֹּונְכָא כ] (וְהַֽמְנִיכָ֤א ק) דִֽי־דַהֲבָא֙ עַֽל־צַוְּארֵ֔הּ וְתַלְתִּ֥י בְמַלְכוּתָ֖א יִשְׁלַֽט׃ ס

דניאל 5:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא [כשדיא כ] (כשדאי ק) וגזריא ענה מלכא ואמר ׀ לחכימי בבל די כל־אנש די־יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש [והמונכא כ] (והמניכא ק) די־דהבא על־צוארה ותלתי במלכותא ישלט׃ ס

Links
Daniel 5:7Daniel 5:7 Text AnalysisDaniel 5:7 InterlinearDaniel 5:7 MultilingualDaniel 5:7 TSKDaniel 5:7 Cross ReferencesDaniel 5:7 Bible HubDaniel 5:7 Biblia ParalelaDaniel 5:7 Chinese BibleDaniel 5:7 French BibleDaniel 5:7 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:6
Top of Page
Top of Page