Daniel 5:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5922 [e]wə-‘alוְעַ֣לand yourself againstPrep
4756 [e]mā-rê-מָרֵֽא־the LordNoun
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֣א ׀of heavenNoun
7313 [e]hiṯ-rō-w-mam-tāהִתְרוֹמַ֡מְתָּBut have lifted up yourselfVerb
3984 [e]ū-lə-mā-nay-yāוּלְמָֽאנַיָּ֨אand the vesselsNoun
1768 [e]ḏî-דִֽי־ofPrt
1005 [e]ḇay-ṯêhבַיְתֵ֜הּHis houseNoun
858 [e]hay-ṯîwהַיְתִ֣יוthey have broughtVerb
  [qā-ḏā-ma-yiḵ[קָדָמַיִךְ -  
  ḵ]כ] -  
6925 [e](qā-ḏā-māḵ,(קָֽדָמָ֗ךְbeforePrep
  q)ק) -  
  [wə-’an-tāh[וְאַנְתָּה -  
  ḵ]כ]you 
607 [e](wə-’ant(וְאַ֨נְתְּand youPro
  q)ק) -  
  [wə-raḇ-rə-ḇā-na-yiḵ[וְרַבְרְבָנַיִךְ -  
  ḵ]כ] -  
7261 [e](wə-raḇ-rə-ḇā-nāḵ(וְרַבְרְבָנָ֜ךְyour lordsNoun
  q)ק) -  
7695 [e]šê-ḡə-lā-ṯāḵשֵֽׁגְלָתָ֣ךְyour wivesNoun
3904 [e]ū-lə-ḥê-nā-ṯāḵוּלְחֵנָתָךְ֮and your concubinesNoun
2562 [e]ḥam-rāחַמְרָא֮wineNoun
8355 [e]šā-ṯa-yinשָׁתַ֣יִןhave drunkVerb
  bə-hō-wnבְּהוֹן֒inPrep
426 [e]wə-lê-lā-hêוְלֵֽאלָהֵ֣יand the godsNoun
3702 [e]ḵas-pā-כַסְפָּֽא־of silverNoun
1722 [e]wə-ḏa-hă-ḇāוְ֠דַהֲבָאand goldNoun
5174 [e]nə-ḥā-šāנְחָשָׁ֨אof bronzeNoun
6523 [e]p̄ar-zə-lāפַרְזְלָ֜אironNoun
636 [e]’ā-‘āאָעָ֣אwoodNoun
69 [e]wə-’aḇ-nā,וְאַבְנָ֗אand stoneNoun
1768 [e]דִּ֠יthatPrt
3809 [e]lā-לָֽא־notAdv
2370 [e]ḥā-za-yinחָזַ֧יִןdo seeVerb
3809 [e]wə-lā-וְלָא־norAdv
8086 [e]šā-mə-‘înשָׁמְעִ֛יןhearVerb
3809 [e]wə-lāוְלָ֥אnorAdv
3046 [e]yā-ḏə-‘înיָדְעִ֖יןknowVerb
7624 [e]šab-baḥ-tā;שַׁבַּ֑חְתָּand you have praisedVerb
426 [e]wə-lê-lā-hāוְלֵֽאלָהָ֞אand the GodNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־in whosePrt
5396 [e]niš-mə-ṯāḵנִשְׁמְתָ֥ךְyour breathNoun
3028 [e]bî-ḏêhבִּידֵ֛הּhand [are]Noun
3606 [e]wə-ḵālוְכָל־and whose allNoun
735 [e]’ō-rə-ḥā-ṯāḵאֹרְחָתָ֥ךְyour waysNoun
  lêhלֵ֖הּtoPrep
3809 [e]לָ֥אhave you notAdv
1922 [e]had-dar-tā.הַדַּֽרְתָּ׃do glorifiedVerb
Hebrew Texts
דניאל 5:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַ֣ל מָרֵֽא־שְׁמַיָּ֣א ׀ הִתְרֹומַ֡מְתָּ וּלְמָֽאנַיָּ֨א דִֽי־בַיְתֵ֜הּ הַיְתִ֣יו [קָדָמַיִךְ כ] (קָֽדָמָ֗ךְ ק) [וְאַנְתָּה כ] (וְאַ֨נְתְּ ק) [וְרַבְרְבָנַיִךְ כ] (וְרַבְרְבָנָ֜ךְ ק) שֵֽׁגְלָתָ֣ךְ וּלְחֵנָתָךְ֮ חַמְרָא֮ שָׁתַ֣יִן בְּהֹון֒ וְלֵֽאלָהֵ֣י כַסְפָּֽא־וְ֠דַהֲבָא נְחָשָׁ֨א פַרְזְלָ֜א אָעָ֣א וְאַבְנָ֗א דִּ֠י לָֽא־חָזַ֧יִן וְלָא־שָׁמְעִ֛ין וְלָ֥א יָדְעִ֖ין שַׁבַּ֑חְתָּ וְלֵֽאלָהָ֞א דִּֽי־נִשְׁמְתָ֥ךְ בִּידֵ֛הּ וְכָל־אֹרְחָתָ֥ךְ לֵ֖הּ לָ֥א הַדַּֽרְתָּ׃

דניאל 5:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל מרא־שמיא ׀ התרוממת ולמאניא די־ביתה היתיו [קדמיך כ] (קדמך ק) [ואנתה כ] (ואנת ק) [ורברבניך כ] (ורברבנך ק) שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא־ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא־חזין ולא־שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די־נשמתך בידה וכל־ארחתך לה לא הדרת׃

Links
Daniel 5:23Daniel 5:23 Text AnalysisDaniel 5:23 InterlinearDaniel 5:23 MultilingualDaniel 5:23 TSKDaniel 5:23 Cross ReferencesDaniel 5:23 Bible HubDaniel 5:23 Biblia ParalelaDaniel 5:23 Chinese BibleDaniel 5:23 French BibleDaniel 5:23 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:22
Top of Page
Top of Page