Daniel 5:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4481 [e]ū-min-וּמִן־and fromPrep
1123 [e]bə-nêבְּנֵי֩the sonsNoun
606 [e]’ă-nā-šāאֲנָשָׁ֨אof menNoun
2957 [e]ṭə-rîḏטְרִ֜ידhe was drivenVerb
3825 [e]wə-liḇ-ḇêhוְלִבְבֵ֣הּ ׀and his heartNoun
5974 [e]‘im-עִם־likePrep
2423 [e]ḥê-wə-ṯāחֵיוְתָ֣אthe beastsNoun
  [šə-wî[שְׁוִי -  
  ḵ]כ] -  
7739 [e](šaw-wiyw,(שַׁוִּ֗יְוwas madeVerb
  q)ק) -  
5974 [e]wə-‘im-וְעִם־and with [was]Prep
6167 [e]‘ă-rā-ḏay-yāעֲרָֽדַיָּא֙the wild donkeysNoun
4070 [e]mə-ḏō-w-rêh,מְדוֹרֵ֔הּhis dwelling himNoun
6211 [e]‘iś-bāעִשְׂבָּ֤אwith grassNoun
8450 [e]ḵə-ṯō-w-rînכְתוֹרִין֙like oxenNoun
2939 [e]yə-ṭa-‘ă-mūn-nêh,יְטַ֣עֲמוּנֵּ֔הּthey fedVerb
2920 [e]ū-miṭ-ṭalוּמִטַּ֥לand with the dewNoun
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֖אof heavenNoun
1655 [e]giš-mêhגִּשְׁמֵ֣הּhis bodyNoun
6647 [e]yiṣ-ṭab-ba‘;יִצְטַבַּ֑עwas wetVerb
5705 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
3046 [e]yə-ḏa‘,יְדַ֗עhe knewVerb
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
7990 [e]šal-lîṭשַׁלִּ֞יטruledAdj
426 [e]’ĕ-lā-hāאֱלָהָ֤אGodNoun
  [‘il-lā-yā[עִלָּיָא -  
  ḵ]כ] -  
5943 [e](‘il-lā-’āh(עִלָּאָה֙the most highAdj
  q)ק) -  
4437 [e]bə-mal-ḵūṯבְּמַלְכ֣וּתover the realmNoun
606 [e]’ă-nā-šā,אֲנָשָׁ֔אof menNoun
4479 [e]ū-lə-man-וּלְמַן־and it whomsoeverInt
1768 [e]דִּ֥י.. .. ..Prt
6634 [e]yiṣ-bêhיִצְבֵּ֖הhe willVerb
6966 [e]yə-hā-qêmיְהָקֵ֥ים[that] and he appointsVerb
  [‘ă-la-yêh[עֲלַיֵהּ -  
  ḵ]כ] -  
5921 [e](‘ă-lah.(עֲלַֽהּ׃andPrep
  q)ק) -  
Hebrew Texts
דניאל 5:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִן־בְּנֵי֩ אֲנָשָׁ֨א טְרִ֜יד וְלִבְבֵ֣הּ ׀ עִם־חֵיוְתָ֣א [שְׁוִי כ] (שַׁוִּ֗יְו ק) וְעִם־עֲרָֽדַיָּא֙ מְדֹורֵ֔הּ עִשְׂבָּ֤א כְתֹורִין֙ יְטַ֣עֲמוּנֵּ֔הּ וּמִטַּ֥ל שְׁמַיָּ֖א גִּשְׁמֵ֣הּ יִצְטַבַּ֑ע עַ֣ד דִּֽי־יְדַ֗ע דִּֽי־שַׁלִּ֞יט אֱלָהָ֤א [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָה֙ ק) בְּמַלְכ֣וּת אֲנָשָׁ֔א וּלְמַן־דִּ֥י יִצְבֵּ֖ה יְהָקֵ֥ים [עֲלַיֵהּ כ] (עֲלַֽהּ׃ ק)

דניאל 5:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומן־בני אנשא טריד ולבבה ׀ עם־חיותא [שוי כ] (שויו ק) ועם־ערדיא מדורה עשבא כתורין יטעמונה ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די־ידע די־שליט אלהא [עליא כ] (עלאה ק) במלכות אנשא ולמן־די יצבה יהקים [עליה כ] (עלה׃ ק)

Links
Daniel 5:21Daniel 5:21 Text AnalysisDaniel 5:21 InterlinearDaniel 5:21 MultilingualDaniel 5:21 TSKDaniel 5:21 Cross ReferencesDaniel 5:21 Bible HubDaniel 5:21 Biblia ParalelaDaniel 5:21 Chinese BibleDaniel 5:21 French BibleDaniel 5:21 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:20
Top of Page
Top of Page