Daniel 4:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [’an-tāh[אַנְתָּה -  
  ḵ]כ] -  
607 [e](’ant-(אַנְתְּ־youPro
607 [e]ה֣וּאIt [is] youPro
  q)ק) -  
4430 [e]mal-kā,מַלְכָּ֔אO kingNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
7236 [e]rə-ḇayṯרְבַ֖יתare grownVerb
8631 [e]ū-ṯə-qê-p̄ət;וּתְקֵ֑פְתְּand become strongVerb
7238 [e]ū-rə-ḇū-ṯāḵוּרְבוּתָ֤ךְfor your greatnessNoun
7236 [e]rə-ḇāṯרְבָת֙is grownVerb
4291 [e]ū-mə-ṭāṯוּמְטָ֣תand reachesVerb
8065 [e]liš-may-yā,לִשְׁמַיָּ֔אto the skyNoun
7985 [e]wə-šā-lə-ṭā-nāḵוְשָׁלְטָנָ֖ךְand your dominionNoun
5491 [e]lə-sō-wp̄לְס֥וֹףto the endNoun
772 [e]’ar-‘ā.אַרְעָֽא׃of the earthNoun
Hebrew Texts
דניאל 4:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[אַנְתָּה כ] (אַנְתְּ־ה֣וּא ק) מַלְכָּ֔א דִּ֥י רְבַ֖ית וּתְקֵ֑פְתְּ וּרְבוּתָ֤ךְ רְבָת֙ וּמְטָ֣ת לִשְׁמַיָּ֔א וְשָׁלְטָנָ֖ךְ לְסֹ֥וף אַרְעָֽא׃

דניאל 4:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[אנתה כ] (אנת־הוא ק) מלכא די רבית ותקפת ורבותך רבת ומטת לשמיא ושלטנך לסוף ארעא׃

Links
Daniel 4:22Daniel 4:22 Text AnalysisDaniel 4:22 InterlinearDaniel 4:22 MultilingualDaniel 4:22 TSKDaniel 4:22 Cross ReferencesDaniel 4:22 Bible HubDaniel 4:22 Biblia ParalelaDaniel 4:22 Chinese BibleDaniel 4:22 French BibleDaniel 4:22 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:21
Top of Page
Top of Page