Daniel 3:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5732 [e]bə-‘id-dā-nāבְּעִדָּנָ֡א[That] timeNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־at whatPrt
8086 [e]ṯiš-mə-‘ūnתִשְׁמְע֡וּןyou hearVerb
7032 [e]qālקָ֣לthe soundNoun
7162 [e]qar-nāקַרְנָ֣אof the cornetNoun
4953 [e]maš-rō-w-qî-ṯāמַ֠שְׁרוֹקִיתָאfluteNoun
  [qî-ṯā-rō-ws[קִיתָרֹוס -  
  ḵ]כ] -  
7030 [e](qaṯ-rō-ws(קַתְרֹ֨וסharpNoun
  q)ק) -  
5443 [e]sab-bə-ḵāסַבְּכָ֤אsackbutNoun
6460 [e]pə-san-tê-rînפְּסַנְתֵּרִין֙psalteryNoun
5481 [e]sū-mə-pō-nə-yāh,סוּמְפֹּ֣נְיָ֔הdulcimerNoun
3606 [e]wə-ḵōlוְכֹ֖לand allNoun
2178 [e]zə-nêזְנֵ֣יkindsNoun
2170 [e]zə-mā-rā;זְמָרָ֑אof musicNoun
5308 [e]tip-pə-lūnתִּפְּל֤וּןyou fall downVerb
5457 [e]wə-ṯis-gə-ḏūnוְתִסְגְּדוּן֙and worshipVerb
6755 [e]lə-ṣe-lemלְצֶ֣לֶםimageNoun
1722 [e]da-hă-ḇā,דַּהֲבָ֔אthe goldenNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
6966 [e]hă-qêmהֲקֵ֖יםhas set upVerb
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבוּכַדְנֶצַּ֥רthat NebuchadnezzarNoun
4430 [e]mal-kā.מַלְכָּֽא׃the kingNoun
4479 [e]ū-man-וּמַן־and whatInt
1768 [e]dî-דִּי־forasmuchPrt
Hebrew Texts
דניאל 3:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרֹוקִיתָא [קִיתָרֹוס כ] (קַתְרֹ֨וס ק) סַבְּכָ֤א פְּסַנְתֵּרִין֙ סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א תִּפְּל֤וּן וְתִסְגְּדוּן֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃

דניאל 3:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעדנא די־תשמעון קל קרנא משרוקיתא [קיתרוס כ] (קתרוס ק) סבכא פסנתרין סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

Links
Daniel 3:5Daniel 3:5 Text AnalysisDaniel 3:5 InterlinearDaniel 3:5 MultilingualDaniel 3:5 TSKDaniel 3:5 Cross ReferencesDaniel 3:5 Bible HubDaniel 3:5 Biblia ParalelaDaniel 3:5 Chinese BibleDaniel 3:5 French BibleDaniel 3:5 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:4
Top of Page
Top of Page