Daniel 3:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4481 [e]ū-min-nîוּמִנִּי֮Therefore IPrep
7761 [e]śîmשִׂ֣יםmakeVerb
2942 [e]ṭə-‘êmטְעֵם֒a decreeNoun
1768 [e]דִּי֩ThatPrt
3606 [e]ḵālכָל־everyNoun
5972 [e]‘amעַ֨םpeopleNoun
524 [e]’um-māhאֻמָּ֜הnationNoun
3961 [e]wə-liš-šān,וְלִשָּׁ֗ןand languageNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
560 [e]yê-marיֵאמַ֤רspeakVerb
  [šê-lāh[שֵׁלָה -  
  ḵ]כ] -  
7955 [e](šā-lū(שָׁלוּ֙anything amissNoun
  q)ק) -  
5922 [e]‘alעַ֣לagainstPrep
426 [e]’ĕ-lā-hă-hō-wn,אֱלָהֲה֗וֹןthe GodNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ofPrt
7715 [e]šaḏ-raḵשַׁדְרַ֤ךְShadrachNoun
4336 [e]mê-šaḵמֵישַׁךְ֙MeshachNoun
  wa-‘ă-ḇêḏוַעֲבֵ֣דand 
5665 [e]nə-ḡō-w,נְג֔וֹאAbed-negoNoun
1917 [e]had-dā-mînהַדָּמִ֣יןin piecesNoun
5648 [e]yiṯ-‘ă-ḇêḏ,יִתְעֲבֵ֔דshall be cutVerb
1005 [e]ū-ḇay-ṯêhוּבַיְתֵ֖הּand their housesNoun
5122 [e]nə-wā-lîנְוָלִ֣יa dunghillNoun
7739 [e]yiš-taw-wêh;יִשְׁתַּוֵּ֑הshall be madeVerb
3606 [e]kāl-כָּל־becauseNoun
6903 [e]qo-ḇêl,קֳבֵ֗לaccording toSubst
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
3809 [e]לָ֤אnotAdv
383 [e]’î-ṯayאִיתַי֙there isPrt
426 [e]’ĕ-lāhאֱלָ֣הGodNoun
321 [e]’ā-ḥo-rān,אָחֳרָ֔ןotherAdj
1768 [e]dî-דִּֽי־whoPrt
3202 [e]yik-kulיִכֻּ֥לcanVerb
5338 [e]lə-haṣ-ṣā-lāhלְהַצָּלָ֖הto deliverVerb
1836 [e]kiḏ-nāh.כִּדְנָֽה׃in thisPro
Hebrew Texts
דניאל 3:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּי֩ כָל־עַ֨ם אֻמָּ֜ה וְלִשָּׁ֗ן דִּֽי־יֵאמַ֤ר [שֵׁלָה כ] (שָׁלוּ֙ ק) עַ֣ל אֱלָהֲהֹ֗ון דִּֽי־שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְגֹ֔וא הַדָּמִ֣ין יִתְעֲבֵ֔ד וּבַיְתֵ֖הּ נְוָלִ֣י יִשְׁתַּוֵּ֑ה כָּל־קֳבֵ֗ל דִּ֣י לָ֤א אִיתַי֙ אֱלָ֣ה אָחֳרָ֔ן דִּֽי־יִכֻּ֥ל לְהַצָּלָ֖ה כִּדְנָֽה׃

דניאל 3:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומני שים טעם די כל־עם אמה ולשן די־יאמר [שלה כ] (שלו ק) על אלההון די־שדרך מישך ועבד נגוא הדמין יתעבד וביתה נולי ישתוה כל־קבל די לא איתי אלה אחרן די־יכל להצלה כדנה׃

Links
Daniel 3:29Daniel 3:29 Text AnalysisDaniel 3:29 InterlinearDaniel 3:29 MultilingualDaniel 3:29 TSKDaniel 3:29 Cross ReferencesDaniel 3:29 Bible HubDaniel 3:29 Biblia ParalelaDaniel 3:29 Chinese BibleDaniel 3:29 French BibleDaniel 3:29 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:28
Top of Page
Top of Page