Daniel 3:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3673 [e]ū-miṯ-kan-nə-šînוּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁיןand being gathered togetherVerb
324 [e]’ă-ḥaš-dar-pə-nay-yāאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞אthe princesNoun
5460 [e]siḡ-nay-yāסִגְנַיָּ֣אgovernorsNoun
6347 [e]ū-p̄a-ḥă-wā-ṯāוּפַחֲוָתָא֮and captainsNoun
1907 [e]wə-had-dā-ḇə-rêוְהַדָּבְרֵ֣יand counselorsNoun
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֒of the kingNoun
2370 [e]ḥā-za-yinחָזַ֣יִןsawVerb
1400 [e]lə-ḡuḇ-ray-yāלְגֻבְרַיָּ֣אmenNoun
479 [e]’il-lêḵאִלֵּ֡ךְthesePro
1768 [e]דִּי֩on whosePrt
3809 [e]lā-לָֽא־had noAdv
7981 [e]šə-lêṭשְׁלֵ֨טpowerVerb
5135 [e]nū-rāנוּרָ֜אthe fireNoun
1655 [e]bə-ḡeš-mə-hō-wn,בְּגֶשְׁמְה֗וֹןon the bodiesNoun
8177 [e]ū-śə-‘arוּשְׂעַ֤רand was a hairNoun
7217 [e]rê-šə-hō-wnרֵֽאשְׁהוֹן֙of their headNoun
3809 [e]לָ֣אof these men norAdv
2761 [e]hiṯ-ḥā-raḵ,הִתְחָרַ֔ךְsingedVerb
5622 [e]wə-sā-rə-bā-lê-hō-wnוְסָרְבָּלֵיה֖וֹןand were their coatsNoun
3809 [e]לָ֣אneitherAdv
8133 [e]šə-nōw;שְׁנ֑וֹchangedVerb
7382 [e]wə-rê-aḥוְרֵ֣יחַand the smellNoun
5135 [e]nūr,נ֔וּרof fireNoun
3809 [e]לָ֥אnorAdv
5709 [e]‘ă-ḏāṯעֲדָ֖תhad passedVerb
  bə-hō-wn.בְּהֽוֹן׃inPrep
Hebrew Texts
דניאל 3:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞א סִגְנַיָּ֣א וּפַחֲוָתָא֮ וְהַדָּבְרֵ֣י מַלְכָּא֒ חָזַ֣יִן לְגֻבְרַיָּ֣א אִלֵּ֡ךְ דִּי֩ לָֽא־שְׁלֵ֨ט נוּרָ֜א בְּגֶשְׁמְהֹ֗ון וּשְׂעַ֤ר רֵֽאשְׁהֹון֙ לָ֣א הִתְחָרַ֔ךְ וְסָרְבָּלֵיהֹ֖ון לָ֣א שְׁנֹ֑ו וְרֵ֣יחַ נ֔וּר לָ֥א עֲדָ֖ת בְּהֹֽון׃

דניאל 3:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא והדברי מלכא חזין לגבריא אלך די לא־שלט נורא בגשמהון ושער ראשהון לא התחרך וסרבליהון לא שנו וריח נור לא עדת בהון׃

Links
Daniel 3:27Daniel 3:27 Text AnalysisDaniel 3:27 InterlinearDaniel 3:27 MultilingualDaniel 3:27 TSKDaniel 3:27 Cross ReferencesDaniel 3:27 Bible HubDaniel 3:27 Biblia ParalelaDaniel 3:27 Chinese BibleDaniel 3:27 French BibleDaniel 3:27 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:26
Top of Page
Top of Page