Daniel 3:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
116 [e]bê-ḏa-yinבֵּאדַ֜יִןThenAdv
1400 [e]guḇ-ray-yāגֻּבְרַיָּ֣אmenNoun
479 [e]’il-lêḵ,אִלֵּ֗ךְthesePro
3729 [e]kə-p̄i-ṯūכְּפִ֙תוּ֙were boundVerb
5622 [e]bə-sar-bā-lê-hō-wnבְּסַרְבָּלֵיהוֹן֙in their coatsNoun
  [paṭ-ṭî-šê-hō-wn[פַּטִּישֵׁיהֹון -  
  ḵ]כ] -  
6361 [e](paṭ-ṭə-šê-hō-wn,(פַּטְּשֵׁיהֹ֔וןtheir hosenNoun
  q)ק) -  
3737 [e]wə-ḵar-bə-lā-ṯə-hō-wnוְכַרְבְּלָתְה֖וֹןand their hatsNoun
3831 [e]ū-lə-ḇu-šê-hō-wn;וּלְבֻשֵׁיה֑וֹן[other] and their garmentsNoun
7412 [e]ū-rə-mîwוּרְמִ֕יוand were castVerb
1459 [e]lə-ḡō-w-לְגֽוֹא־into the midstNoun
861 [e]’at-tūnאַתּ֥וּןfurnaceNoun
5135 [e]nū-rāנוּרָ֖אfieryNoun
3345 [e]yā-qiḏ-tā.יָקִֽדְתָּֽא׃of the burningVerb
Hebrew Texts
דניאל 3:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּאדַ֜יִן גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ כְּפִ֙תוּ֙ בְּסַרְבָּלֵיהֹון֙ [פַּטִּישֵׁיהֹון כ] (פַּטְּשֵׁיהֹ֔ון ק) וְכַרְבְּלָתְהֹ֖ון וּלְבֻשֵׁיהֹ֑ון וּרְמִ֕יו לְגֹֽוא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃

דניאל 3:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון [פטישיהון כ] (פטשיהון ק) וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא־אתון נורא יקדתא׃

Links
Daniel 3:21Daniel 3:21 Text AnalysisDaniel 3:21 InterlinearDaniel 3:21 MultilingualDaniel 3:21 TSKDaniel 3:21 Cross ReferencesDaniel 3:21 Bible HubDaniel 3:21 Biblia ParalelaDaniel 3:21 Chinese BibleDaniel 3:21 French BibleDaniel 3:21 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:20
Top of Page
Top of Page