Daniel 11:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]ū-ḵə-‘ā-mə-ḏōwוּכְעָמְדוֹ֙when he shall stand upVerb
7665 [e]tiš-šā-ḇêrתִּשָּׁבֵ֣רshall be brokenVerb
4438 [e]mal-ḵū-ṯōw,מַלְכוּת֔וֹhis kingdomNoun
2673 [e]wə-ṯê-ḥāṣוְתֵחָ֕ץand shall be dividedVerb
702 [e]lə-’ar-ba‘לְאַרְבַּ֖עtoward the fourNoun
7307 [e]rū-ḥō-wṯרוּח֣וֹתwindsNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim;הַשָּׁמָ֑יִםof heavenNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
319 [e]lə-’a-ḥă-rî-ṯōw,לְאַחֲרִית֗וֹto his posterityNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אnorAdv
4915 [e]ḵə-mā-šə-lōwכְמָשְׁלוֹ֙according to his authorityNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
4910 [e]mā-šāl,מָשָׁ֔לhe ruledVerb
3588 [e]כִּ֤יforConj
5428 [e]ṯin-nā-ṯêšתִנָּתֵשׁ֙shall be plucked upVerb
4438 [e]mal-ḵū-ṯōw,מַלְכוּת֔וֹfor his sovereigntyNoun
312 [e]wə-la-’ă-ḥê-rîmוְלַאֲחֵרִ֖יםand even for othersAdj
905 [e]mil-lə-ḇaḏ-מִלְּבַד־besideNoun
428 [e]’êl-leh.אֵֽלֶּה׃thosePro
Hebrew Texts
דניאל 11:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְעָמְדֹו֙ תִּשָּׁבֵ֣ר מַלְכוּתֹ֔ו וְתֵחָ֕ץ לְאַרְבַּ֖ע רוּחֹ֣ות הַשָּׁמָ֑יִם וְלֹ֣א לְאַחֲרִיתֹ֗ו וְלֹ֤א כְמָשְׁלֹו֙ אֲשֶׁ֣ר מָשָׁ֔ל כִּ֤י תִנָּתֵשׁ֙ מַלְכוּתֹ֔ו וְלַאֲחֵרִ֖ים מִלְּבַד־אֵֽלֶּה׃

דניאל 11:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד־אלה׃

Links
Daniel 11:4Daniel 11:4 Text AnalysisDaniel 11:4 InterlinearDaniel 11:4 MultilingualDaniel 11:4 TSKDaniel 11:4 Cross ReferencesDaniel 11:4 Bible HubDaniel 11:4 Biblia ParalelaDaniel 11:4 Chinese BibleDaniel 11:4 French BibleDaniel 11:4 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:3
Top of Page
Top of Page