Amos 1:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3341 [e]wə-hiṣ-ṣat-tîוְהִצַּ֤תִּיBut I will kindleVerb
784 [e]’êšאֵשׁ֙a fireNoun
2346 [e]bə-ḥō-w-maṯבְּחוֹמַ֣תon the wallNoun
7237 [e]rab-bāh,רַבָּ֔הof RabbahNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lāhוְאָכְלָ֖הand it shall devourVerb
759 [e]’ar-mə-nō-w-ṯe-hā;אַרְמְנוֹתֶ֑יהָthe palacesNoun
8643 [e]biṯ-rū-‘āhבִּתְרוּעָה֙with shoutingNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
4421 [e]mil-ḥā-māh,מִלְחָמָ֔הof battleNoun
5591 [e]bə-sa-‘arבְּסַ֖עַרwith a tempestNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםon the dayNoun
5492 [e]sū-p̄āh.סוּפָֽה׃of the whirlwindNoun
Hebrew Texts
עמוס 1:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִצַּ֤תִּי אֵשׁ֙ בְּחֹומַ֣ת רַבָּ֔ה וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנֹותֶ֑יהָ בִּתְרוּעָה֙ בְּיֹ֣ום מִלְחָמָ֔ה בְּסַ֖עַר בְּיֹ֥ום סוּפָֽה׃

עמוס 1:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה׃

Links
Amos 1:14Amos 1:14 Text AnalysisAmos 1:14 InterlinearAmos 1:14 MultilingualAmos 1:14 TSKAmos 1:14 Cross ReferencesAmos 1:14 Bible HubAmos 1:14 Biblia ParalelaAmos 1:14 Chinese BibleAmos 1:14 French BibleAmos 1:14 German Bible

Bible Hub
Amos 1:13
Top of Page
Top of Page