2 Samuel 2:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8628 [e]way-yiṯ-qa‘וַיִּתְקַ֤עso blewVerb
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָב֙JoabNoun
7782 [e]baš-šō-w-p̄ār,בַּשּׁוֹפָ֔רa trumpetNoun
5975 [e]way-ya-‘am-ḏūוַיַּֽעַמְדוּ֙and stoodVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noAdv
7291 [e]yir-də-p̄ūיִרְדְּפ֥וּpursuedVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדmoreSubst
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neitherAdv
3254 [e]yā-sə-p̄ūיָסְפ֥וּthey any moreVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדanymoreSubst
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêm.לְהִלָּחֵֽם׃to fightVerb
Hebrew Texts
שמואל ב 2:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְקַ֤ע יֹואָב֙ בַּשֹּׁופָ֔ר וַיַּֽעַמְדוּ֙ כָּל־הָעָ֔ם וְלֹֽא־יִרְדְּפ֥וּ עֹ֖וד אַחֲרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹֽא־יָסְפ֥וּ עֹ֖וד לְהִלָּחֵֽם׃

שמואל ב 2:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתקע יואב בשופר ויעמדו כל־העם ולא־ירדפו עוד אחרי ישראל ולא־יספו עוד להלחם׃

Links
2 Samuel 2:282 Samuel 2:28 Text Analysis2 Samuel 2:28 Interlinear2 Samuel 2:28 Multilingual2 Samuel 2:28 TSK2 Samuel 2:28 Cross References2 Samuel 2:28 Bible Hub2 Samuel 2:28 Biblia Paralela2 Samuel 2:28 Chinese Bible2 Samuel 2:28 French Bible2 Samuel 2:28 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 2:27
Top of Page
Top of Page