2 Samuel 10:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]way-yag-gi-ḏūוַיַּגִּ֤דוּwhen they told [it]Verb
1732 [e]lə-ḏā-wiḏלְדָוִד֙to DavidNoun
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חand he sentVerb
7125 [e]liq-rā-ṯām,לִקְרָאתָ֔םto meet themNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
1961 [e]hā-yūהָי֥וּwere themVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֖יםbecause the menNoun
3637 [e]niḵ-lā-mîmנִכְלָמִ֣יםashamedVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דwere greatlyAdj
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙the kingNoun
3427 [e]šə-ḇūשְׁב֣וּstayVerb
3405 [e]ḇî-rê-ḥōw,בִֽירֵח֔וֹat JerichoNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6779 [e]yə-ṣam-maḥיְצַמַּ֥חbe grownVerb
2206 [e]zə-qan-ḵemזְקַנְכֶ֖םyour beardsNoun
7725 [e]wə-šaḇ-tem.וְשַׁבְתֶּֽם׃Then [then] returnVerb
Hebrew Texts
שמואל ב 10:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגִּ֤דוּ לְדָוִד֙ וַיִּשְׁלַ֣ח לִקְרָאתָ֔ם כִּֽי־הָי֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים נִכְלָמִ֣ים מְאֹ֑ד וַיֹּ֤אמֶר הַמֶּ֙לֶךְ֙ שְׁב֣וּ בִֽירֵחֹ֔ו עַד־יְצַמַּ֥ח זְקַנְכֶ֖ם וְשַׁבְתֶּֽם׃

שמואל ב 10:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי־היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד־יצמח זקנכם ושבתם׃

Links
2 Samuel 10:52 Samuel 10:5 Text Analysis2 Samuel 10:5 Interlinear2 Samuel 10:5 Multilingual2 Samuel 10:5 TSK2 Samuel 10:5 Cross References2 Samuel 10:5 Bible Hub2 Samuel 10:5 Biblia Paralela2 Samuel 10:5 Chinese Bible2 Samuel 10:5 French Bible2 Samuel 10:5 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 10:4
Top of Page
Top of Page