2 Samuel 1:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֣וּלSaulNoun
3083 [e]wî-hō-w-nā-ṯān,וִיהוֹנָתָ֗ןJonathan [were]Noun
157 [e]han-ne-’ĕ-hā-ḇîmהַנֶּאֱהָבִ֤יםlovelyVerb
5273 [e]wə-han-nə-‘î-mimוְהַנְּעִימִם֙and pleasantAdj
2416 [e]bə-ḥay-yê-hem,בְּחַיֵּיהֶ֔םin their livesAdj
4194 [e]ū-ḇə-mō-w-ṯāmוּבְמוֹתָ֖םand in their deathNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6504 [e]nip̄-rā-ḏū;נִפְרָ֑דוּdo dividedVerb
5404 [e]min-nə-šā-rîmמִנְּשָׁרִ֣יםthan eaglesNoun
7043 [e]qal-lū,קַ֔לּוּthey were swifterVerb
738 [e]mê-’ă-rā-yō-wṯמֵאֲרָי֖וֹתthan lionsNoun
1396 [e]gā-ḇê-rū.גָּבֵֽרוּ׃they were strongerVerb
Hebrew Texts
שמואל ב 1:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁא֣וּל וִיהֹונָתָ֗ן הַנֶּאֱהָבִ֤ים וְהַנְּעִימִם֙ בְּחַיֵּיהֶ֔ם וּבְמֹותָ֖ם לֹ֣א נִפְרָ֑דוּ מִנְּשָׁרִ֣ים קַ֔לּוּ מֵאֲרָיֹ֖ות גָּבֵֽרוּ׃

שמואל ב 1:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו׃

Links
2 Samuel 1:232 Samuel 1:23 Text Analysis2 Samuel 1:23 Interlinear2 Samuel 1:23 Multilingual2 Samuel 1:23 TSK2 Samuel 1:23 Cross References2 Samuel 1:23 Bible Hub2 Samuel 1:23 Biblia Paralela2 Samuel 1:23 Chinese Bible2 Samuel 1:23 French Bible2 Samuel 1:23 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 1:22
Top of Page
Top of Page