2 Kings 9:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֖אwhen he was come inVerb
398 [e]way-yō-ḵalוַיֹּ֣אכַלand he did eatVerb
8354 [e]way-yê-šət;וַיֵּ֑שְׁתְּand drinkVerb
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand saidVerb
6485 [e]piq-ḏū-פִּקְדוּ־seeVerb
4994 [e]נָ֞אnowInj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
779 [e]hā-’ă-rū-rāhהָאֲרוּרָ֤הcursedVerb
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
6912 [e]wə-qiḇ-rū-hā,וְקִבְר֔וּהָ[woman] and buryVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
1323 [e]ḇaṯ-בַת־daughterNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֖לֶךְ[is] of a kingNoun
1931 [e]hî.הִֽיא׃shePro
Hebrew Texts
מלכים ב 9:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֖א וַיֹּ֣אכַל וַיֵּ֑שְׁתְּ וַיֹּ֗אמֶר פִּקְדוּ־נָ֞א אֶת־הָאֲרוּרָ֤ה הַזֹּאת֙ וְקִבְר֔וּהָ כִּ֥י בַת־מֶ֖לֶךְ הִֽיא׃

מלכים ב 9:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא ויאכל וישת ויאמר פקדו־נא את־הארורה הזאת וקברוה כי בת־מלך היא׃

Links
2 Kings 9:342 Kings 9:34 Text Analysis2 Kings 9:34 Interlinear2 Kings 9:34 Multilingual2 Kings 9:34 TSK2 Kings 9:34 Cross References2 Kings 9:34 Bible Hub2 Kings 9:34 Biblia Paralela2 Kings 9:34 Chinese Bible2 Kings 9:34 French Bible2 Kings 9:34 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:33
Top of Page
Top of Page